Kierunek: inżynieria środowiska

Uruchomienie studiów doktoranckich

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska uruchamia studia III stopnia (studia doktoranckich) w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska począwszy od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015.

 Studia trwają cztery lata, tj. osiem semestrów zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Studia stacjonarne są bezpłatne, studia niestacjonarne są płatne.

 Szczegóły wkrótce. 

Efekty kształcenia

Realizacja programu studiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym. Absolwent studiów III stopnia osiąga wymienione niżej umiejętności i kompetencje.

Wiedza

 • ma poszerzoną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z reprezentowaną dyscypliną naukową,
 • ma dobrze podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową związaną z niektórymi obszarami reprezentowanej dyscypliny naukowej, której źródłem są m.in. publikacje o charakterze naukowym,
 • ma wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań naukowych, prawnych i etycznych uwarunkowań związanych z działalnością naukową,
 • zna wybrane metody i techniki wraz z ich podstawami teoretycznymi oraz narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań badawczych i/lub inżynierskich związanych z reprezentowaną dyscypliną,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą pozyskiwania i prowadzenia projektów badawczych, w tym uwarunkowań ekonomicznych i prawnych realizacji tych projektów,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań, w tym zwłaszcza zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej.

Umiejętności

 • potrafi efektywnie pozyskiwać informacje związane z działalnością naukową z różnych źródeł, także w językach obcych, oraz dokonywać właściwej selekcji, interpretacji i krytycznej ich oceny,
 • potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku naukowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w danej dyscyplinie naukowej,
 • potrafi dokumentować wyniki prac badawczych oraz tworzyć opracowania mające charakter publikacji naukowych, także w języku obcym, zgodnie z zasadami tworzenia tego typu opracowań,
 • ma umiejętność prezentowania swoich koncepcji i osiągnięć oraz przytaczania właściwych argumentów w dyskusjach naukowych oraz debatach publicznych o różnorodnej tematyce,
 • potrafi w sposób metodologicznie poprawny zaplanować i przeprowadzić własny projekt badawczy, powiązany z działalnością naukową prowadzoną w większym zespole,
 • potrafi, wykorzystując posiadaną wiedzę, dokonywać krytycznej oceny rezultatów badań i innych prac o charakterze twórczym (własnych i innych twórców) i ich wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny, w szczególności potrafi ocenić ich przydatność i możliwość wykorzystania wyników prac w praktyce,
 • potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań i problemów charakterystycznych dla reprezentowanej dyscypliny naukowej, w tym koncepcyjnie nowych zadań i problemów badawczych, prowadzących do innowacyjnych rozwiązań technicznych.
 • potrafi, stosując także koncepcyjnie nowe metody, rozwiązywać złożone zadania i problemy związane z reprezentowaną dyscypliną naukową, w tym zadania i problemy nietypowe, stosując nowe metody, które wnoszą wkład do rozwoju wiedzy,
 • jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni i potrafi skutecznie przekazywać swoją wiedzę i umiejętności różnym grupom odbiorców lub w inny sposób wnosić wkład do kształcenia specjalistów.

Kompetencje społeczne

 • rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza śledzenia i analizowania najnowszych osiągnięć związanych z reprezentowaną dyscypliną naukową,
 • ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i tworzenia etosu środowiska naukowego,
 • potrafi myśleć i działać w sposób niezależny, kreatywny i przedsiębiorczy, przejawia inicjatywę w kreowaniu nowych idei i poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań,
 • rozumie i odczuwa potrzebę zaangażowania w kształcenie specjalistów w reprezentowanej dyscyplinie oraz innych działań prowadzących do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy,
 • rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach nauki i techniki i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały; potrafi przytoczyć właściwe argumenty w dyskusjach i debatach publicznych.
Licznik odwiedzin: 156

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję