Strona: Misja i strategia rozwoju / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Misja i strategia rozwoju

Misja i strategia rozwoju WBIŚiA na lata 2014-2020 (informacje archiwalne)

Misja i strategia rozwoju na lata 2021-2028

Misja

Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury prowadzi kształcenie techniczne i badania
naukowe na światowym poziomie, z uwzględnieniem potrzeb otoczenia gospodarczego i społecznego.
Studentom i pracownikom zapewnia przyjazną atmosferę pracy i rozwoju, a także nowoczesną infrastrukturę
dydaktyczna oraz naukowo-badawczą. Buduje nowoczesną, otwartą, demokratyczną oraz proaktywną społeczność akademicką. Doskonaląc swoje działanie oraz rozwijając relacje z otoczeniem, skutecznie wykorzystuje szanse rozwojowe.

Wizja

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury utrzyma pozycję najlepszego w regionie oraz będzie rozpoznawalny w kraju, a także poza jego granicami. Poprzez sprawne zarządzanie Wydział będzie zapewniać atrakcyjne, dopasowane do potrzeb rynku pracy kierunki kształcenia. Jakość dydaktyki oraz pozostałych usług
edukacyjnych będzie na bardzo wysokim poziomie. Studenci będą mieli dostęp do szerokiej i nowoczesnej
oferty dodatkowych aktywności, w tym do prac badawczo-rozwojowych, wzbogacających ich wiedzę i doświadczenie. Oferta Wydziału będzie atrakcyjna także dla studentów z innych regionów kraju oraz studentów zagranicznych.

Wydział będzie rozwijać dyscypliny naukowe kluczowe ze względu na jego rolę w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Najważniejsze z nich będą uzyskiwać wysokie kategorie w procesie ewaluacji. Rozwijana będzie współpraca krajowa i międzynarodowa z ośrodkami akademickim oraz innymi instytucjami naukowymi. Tworząc konsorcja, Wydział będzie realizować liczne projekty badawcze oraz wdrożeniowe. Rozwijana będzie także wymiana międzynarodowa naukowców, co przyczyni się do podniesienia jakości prowadzonych badań.

Poprzez realizację wskaźników zawartych w strategii Wydział będzie dążył do jak najwyższej pozycji w światowych i krajowych rankingach uczelni wyższych. Pozycja w rankingach oraz realizacja wskaźników będzie miała odzwierciedlenie w wysokości subwencji.

Wydział będzie tworzyć środowisko sprzyjające przekształcaniu wyników badań naukowych w rozwiązania praktyczne, o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Zbuduje w tym celu i będzie rozwijać efektywne sieci współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami sektora publicznego. Wydział wspierać będzie powstawanie sieci firm, przez które studenci i absolwenci uczelni, a także jej pracownicy będą wdrażać użyteczne społecznie i gospodarczo innowacje.

Wydział będzie podmiotem sprawnie zarządzanym, ciągle doskonalącym sposób funkcjonowania
oraz stabilnym pod względem finansowym. Będzie dysponować nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną oraz naukowo-badawczą. Dzięki temu oraz pozytywnemu klimatowi organizacyjnemu będzie
atrakcyjnym miejscem pracy i rozwoju. Będzie tworzyć społeczność akademicką opartą na takich
wartościach, jak otwartość, szacunek, demokracja oraz proaktywność.

Strategia rozwoju

Wizja rozwoju Wydziału Budownictwa, Inżynierii  Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej będzie realizowana przez opracowaną Strategię Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej na lata 2021-2028. Wdrażanie strategii będzie się odbywać za pomocą przedstawionych poniżej dwudziestu strategicznych programów rozwojowych.

1. Rozwój dyscyplin naukowych

Tworzenie nowej wiedzy to jedno z głównych zadań Wydziału. Skupia się ono na rozwoju nauk inżynieryjno-technicznych. Ewaluacja dyscyplin naukowych pozwala na uzyskanie określonych uprawnień związanych
z nadawaniem stopni naukowych oraz jest istotna z punktu widzenia dochodowego. Osiągnięcie i utrzymanie
wysokich ocen ewaluacyjnych stanowi zatem kluczowy element strategii.

Mając świadomość wagi jakości nauki dla stabilności rozwoju Wydziału i Uczelni,
uruchomiono program Rozwój dyscyplin naukowych. Będzie on obejmował działania związane
z tworzeniem warunków do rozwoju prowadzonych na Wydziale dyscyplin naukowych, w szczególności podlegających procesom ewaluacyjnym. Istotnym wsparciem rozwoju naukowego w ramach dyscyplin, w których Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, są badania naukowe prowadzone w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych.

W wyniku oddziaływania programu wszystkie kluczowe dyscypliny naukowe uzyskają i utrzymają zamierzony
poziom oceny. Ponadto zostanie stworzony system wspierający maksymalizację ocen ewaluacyjnych
w ramach formalnych parametrów ewaluacji. Zostaną także zbudowane trwałe sieci relacji z innymi
ośrodkami w ramach rozwoju kluczowych dyscyplin naukowych w zakresie nauk inżynieryjno-
-technicznych

Cele programu:

 1. Zapewnienie systemowego wsparcia rozwoju kompetencji badawczych pracowników.
 2. Zapewnienie najwyższych możliwych ocen ewaluacyjnych dorobku naukowego poszczególnych
  dyscyplin.
 3. Zapewnienie atrakcyjnych ścieżek rozwoju kariery naukowej.
 4. Zapewnienie efektywnego i skutecznego działania Szkoły Doktorskiej.
 5. Zapewnienie systemowego wsparcia administracyjno-technicznego pracy naukowej.
 6. Wzmocnienie udziału Wydział w krajowych i międzynarodowych sieciach naukowych.

2. Rozwój kształcenia akademickiego

Kształcenie akademickie to jeden z kluczowych obszarów aktywności wydziału. Adresatami oferty dydaktycznej są przede wszystkim mieszkańcy Polski Południowo-Wschodniej. Ambicją uczelni jest zwiększanie atrakcyjności oferty akademickiej na rynku krajowym i międzynarodowym. Rozwój kształcenia akademickiego ma na celu zapewnienie możliwie najwyższego poziomu kształcenia akademickiego na wszystkich kierunkach prowadzonych na wydziale.

Polegać to będzie na tworzeniu nowych oraz rozwoju i doskonaleniu istniejących kierunków (w tym w języku angielskim), wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia oraz sposobów organizacji procesu dydaktycznego.

Ważnym elementem kształcenia akademickiego jest Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych przygotowująca do prowadzenia prac badawczych oraz przekazująca najnowszą wiedzę z zakresu wybranych dyscyplin naukowych.

W wyniku realizacji programu wydział będzie oferował kierunki kształcenia atrakcyjne dla studentów oraz zapewniające kompetencje pożądane na rynku pracy. Jakość kształcenia pozwoli utrzymać pozycję wiodącej uczelni na Podkarpaciu oraz wzmocnić pozycję rynkową względem innych uczelni technicznych w kraju. Wydział będzie także dysponować ofertą atrakcyjną dla studentów z wymiany akademickiej oraz innych studentów zagranicznych.

Cele programu:

 1. Systematyczny przegląd oraz aktualizacja oferty kształcenia akademickiego z uwzględnieniem badania oczekiwań interesariuszy i monitoringu procesów społeczno-gospodarczych.
 2. Doskonalenie systemowego podejścia do monitorowania kompetencji dydaktycznych pracowników.
 3. Wzmocnienie interdyscyplinarności programów kształcenia.
 4. Dążenie do uruchomienia na wydziale przynajmniej jednego kierunku kształcenia w języku angielskim.
 5. Zapewnienie systemowego wsparcia dla powiązania dydaktyki z badaniami naukowymi.
 6. Doskonalenie systemowego wsparcia dla spersonalizowanego kształcenia studentów szczególnie uzdolnionych
 7. Doskonalenie systemu zapewniania jakości kształcenia
 8. Wzmocnienie integracji ze szkołami z regionu w zakresie doskonalenia kształcenia.

3. Zrównoważone finanse wydziału

Zasoby finansowe stanowią fundament stabilnego funkcjonowania wydziału oraz jego dynamicznego rozwoju. Z tego względu istnieje potrzeba optymalizowania podejmowanych działań w sposób umożliwiający osiągnięcie maksymalnych dochodów zarówno ze źródeł publicznych, jak i komercyjnych.

Zrównoważone finanse wydziału obejmują działania polegające na optymalizacji źródeł finansowania wydziału oraz zasad i kierunków wydatkowania środków finansowych z zachowaniem racjonalnej polityki kosztowej oraz bezpieczeństwa płynnościowego. Dzięki temu wydział osiągnie możliwość stabilnego zwiększania dochodów oraz dywersyfikacji ich źródeł. Stanie się organizacją efektywną kosztowo oraz równoważącą ambicje rozwojowe z racjonalnym podejściem do ryzyka płynnościowego.

Cele programu:

 1. Systemowy monitoring sytuacji finansowej wydziału oraz jego jednostek organizacyjnych

 2. Systemowe podejścia do optymalizacji działalności pod kątem maksymalizacji dochodów

  ze źródeł publicznych i komercyjnych

 3. Zastosowanie systemowego podejścia do optymalizacji kosztów.

 4. Zastosowanie systemowego podejścia do optymalizacji wydatków pod kątem płynności

 5. Optymalizacja wydziału zgodnie z algorytmami dotacyjnymi ministerstw

 6. Upowszechnianie w świadomości społeczności wydziału wiedzy o zasadach jego finansowania oraz stanie makrofinansowym.

4. Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej

Realizacja badań wymaga systematycznego inwestowania w infrastrukturę naukowo-badawczą. Tego typu działania powinny być ściśle powiązane z planem rozwoju poszczególnych dyscyplin oraz priorytetowymi obszarami badań. Kluczowe jest także, aby używane maszyny i urządzenia umożliwiały prowadzenie badań na takim poziomie, który zapewni, że prowadzone prace B+R będą się kończyć wdrożeniem realnych innowacji rynkowych.

Podejmowane działania ukierunkowane będą na zapewnienie infrastruktury naukowo-badawczej umożliwiającej realizację celów związanych z rozwojem dyscyplin naukowych, rozwojem badań stosowanych służących komercjalizacji, rozwojem sieci naukowych oraz sieci współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami sektora publicznego.

W wyniku realizacji programu stosowane będzie systemowe podejście do identyfikacji potrzeb inwestycyjnych w zakresie infrastruktury naukowo-badawczej. Systematycznie prowadzone inwestycje doprowadzą także do dysponowania przez naukowców infrastrukturą optymalnie dostosowaną do prowadzonych przez nich badań.

Cele programu:

 1. Zapewnienie wyposażenia laboratoriów badawczych w nowoczesną aparaturę i oprogramowanie pozwalające na prowadzenie badań na poziomie światowym.

 2. Zapewnienie optymalnej liczby laboratoriów akredytowanych dostosowanej do potrzeb rynku.

 3. Systematyczne wzbogacanie infrastruktury badawczej o aparaturę unikatową.

 4. Korzystanie z systemowego dostępu do informacji naukowej, w tym międzynarodowych baz publikacji naukowych.

5. Rozwój infrastruktury dydaktycznej

Oprócz kompetencji nauczycieli akademickich o jakości kształcenia decyduje infrastruktura dydaktyczna. Współczesne trendy w tym zakresie wskazują na kluczową rolę nowoczesnych urządzeń wspomagających proces dydaktyczny zarówno stacjonarny, hybrydowy, jak i zdalny. Nowoczesna infrastruktura zwiększa atrakcyjność prowadzonych zajęć i może mieć decydujące znaczenie w zakresie budowania pozycji konkurencyjnej na rynkach usług kształcenia akademickiego oraz dodatkowych usług edukacyjno-szkoleniowych.

W związku z powyższym rozwój infrastruktury dydaktycznej ukierunkowany będzie na zapewnienie infrastruktury niezbędnej do prawidłowej realizacji celów związanych z rozwojem kształcenia akademickiego oraz oferty usług edukacyjno-szkoleniowych. Pozwoli to na podążanie za rozwojem technicznym i unowocześnianie bazy dydaktycznej, a zwłaszcza laboratoryjnej. Umożliwi także osiągnięcie poziomu wyposażenia w infrastrukturę dydaktyczną – zapewniającego elastyczną realizację zajęć w dowolnej formie, w zależności od preferencji wykładowców oraz ewentualnych przyszłych zagrożeń. Pozwoli także na rozwinięcie oferty kształcenia hybrydowego oraz zdalnego jako elementu wspomagającego konkurowanie na rynku krajowym i wzmocni ofertę dla studentów zagranicznych.

Cele programu;

 1. Zapewnienie optymalnej bazy laboratoryjnej z perspektywy procesu kształcenia.

 2. Rozwój infrastruktury kluczowej dla kompleksowej realizacji procesu kształcenia.

 3. Zapewnienie infrastruktury technicznej oraz oprogramowania wspierających kształcenie zdalne i hybrydowe.

 4. Zapewnienie doskonalenia kompetencji związanych z obsługą infrastruktury technicznej oraz oprogramowania wspierających dydaktykę.

6. Rozwój współpracy z otoczeniem

Współczesne wydziały, szczególnie o profilu technicznym powinny rozwijać sieci relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dzięki temu możliwe jest szybsze i bardziej trafne identyfikowanie oczekiwań podmiotów zewnętrznych co do zakresu wymaganych aktywności uczelni. Sieć relacji ułatwia budowanie konsorcjów na potrzeby realizacji projektów, a także komercjalizację wytworzonej wiedzy.

Wydział, rozumiejąc potrzebę intensyfikacji współpracy z otoczeniem, konsekwentnie rozwija program Rozwój współpracy z otoczeniem. W ramach tego przedsięwzięcia uwzględnia się działania ukierunkowane na stworzenie aktywnej sieci kooperacji uczelni z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności przedsiębiorstwami oraz instytucjami sektora publicznego. Działania te będą się wiązać zarówno z inicjowaniem umów dwustronnych, jak i partycypacją w różnego typu klastrach istotnych z punktu widzenia aktywności wydziału.

W wyniku realizacji programu wydział będzie rozwijać sieć relacji z organizacjami klastrowymi, izbami przemysłowymi, stowarzyszeniami branżowymi, przedsiębiorstwami, instytucjami sektora publicznego oraz innymi podmiotami istotnymi z punktu widzenia optymalizacji działań związanych z realizacją przez wydział jego misji w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Cele programu:

 1. Zapewnienie systemowego monitoringu otoczenia kooperacyjnego wydziału.

 2. Zapewnienie systemowej obsługi podmiotów współpracujących z Politechniką Rzeszowską w ramach wspólnych przedsięwzięć.

 3. Zapewnienie efektywnej sieci współpracy z podmiotami zewnętrznymi na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

 4. Aktywne współkreowanie strategii i programów rozwojowych na poziomie regionu, kraju oraz międzynarodowym.

7. Sprawne pozyskiwanie i wykorzystanie funduszy ze źródeł zewnętrznych

Jednym z kluczowych czynników determinujących możliwości rozwojowe wydziału są zdolności związane z pozyskaniem i wykorzystaniem funduszy zewnętrznych. Jest to szczególnie istotne w przypadku działań związanych z inwestycjami oraz rozwojem prac badawczo-rozwojowych, a także kompetencjami pracowników i studentów oraz kształceniem wykraczającym poza dydaktykę objętą programami studiów.

Wydział dąży do zwiększenia rezultatów tego typu działań poprzez ukierunkowanie na podnoszenie sprawności działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, a w szczególności aktywizację pracowników, doskonalenie procedur wewnętrznych oraz zasad organizacji pracy w obszarze związanym z obsługą funduszy zewnętrznych.

W wyniku realizacji programu wydział rozwinie systemowe podejście do zarządzania pozyskiwaniem i wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Będzie on obejmował wszystkie fazy całego procesu – od analizy potrzeb i identyfikacji źródeł pozyskiwania, przez zarządzanie projektem, po analizę uzyskanych efektów.

Cele programu:

 1. Stosowanie systemowego podejścia do pozyskiwania funduszy na inwestycje, działalność B+R, rozwijanie kompetencji pracowników oraz rozszerzanie programów kształcenia.

 2. Stosowanie systemowego podejścia do zarządzania projektami finansowanymi ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

 3. Systemowe monitorowanie efektów działań inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych oraz rozwijających kompetencje.

Licznik odwiedzin: 71Unikalne odsłony z okresu 2022.04.20 - 2024.04.20
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję