Strona: Laboratoria / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Laboratoria

Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji

wlbk.png

Aparatura naukowo-badawcza w laboratoriach Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Szczegółowy opis sprzętu badawczego w laboratoriach Wydziału:

Na Wydziale znajdują się wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt laboratoria pozwalające wykonać wszystkie niezbędne badania materiałów budowlanych, gruntów, elementów konstrukcji oraz modeli konstrukcji w skali laboratoryjnej i rzeczywistej. W laboratoriach można mierzyć parametry wytrzymałościowe, wykonywać testy zmęczeniowe, badać zachowanie konstrukcji pod obciążeniem statycznym i dynamicznym, wykonywać pomiar odkształceń, przemieszczeń, kątów obrotu i sił, a także hałasu i innych parametrów akustycznych.

Wydział dysponuje także doskonale wyposażonym laboratorium drogowym. Sprzęt badawczy będący do dyspozycji Wydziału pozwala badać różnorodne właściwości materiałów drogowych, jak i nawierzchnię oraz warstwy konstrukcyjne i podłoże istniejących dróg.

Na Wydziale znajdują się także stanowiska pomiarowe i aparatura służące analizowaniu stanu środowiska. Dzięki nim jest możliwe sprawdzanie jakości oraz poziomu zanieczyszczeń fizykochemicznych i mikrobiologicznych: wód naturalnych, powierzchniowych i podziemnych, wód wodociągowych, ścieków, gleby, odpadów, osadów dennych, osadów ściekowych, biomasy oraz atmosfery.

Sprzęt będący w posiadaniu Wydziału umożliwia również kontrolę infrastruktury komunalnej z zakresu analizy funkcjonowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (przepływomierze, stacje do pomiarów meteorologicznych, aparatura do monitoringu i inspekcji infrastruktury sieciowej wodociągowej, kanalizacyjnej i sieci przemysłowych) oraz badania w dziedzinie energetyki odnawialnej (analiza szerokiego spektrum właściwości fizycznych biomasy i biopaliw).

Oferta usługowo-badawcza

Poszczególne jednostki Wydziału oferują dla przemysłu, przedstawicieli biznesu oraz innych zainteresowanych usługi w następujących obszarach:

 • projektowanie konstrukcji wszelkiego rodzaju obiektów o dowolnym stopniu trudności,
 • weryfikację projektów i rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych,
 • przeglądy okresowe obiektów inżynierskich,
 • wykonywanie ekspertyz budowlanych,
 • ocenę nośności normowej i użytkowej istniejących obiektów inżynierskich,
 • opracowywanie technologii napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych,
 • sprawowanie nadzoru przy realizacji konstrukcji,
 • przygotowanie map do celów projektowych,
 • konsultowanie wniosków o wydanie aprobat technicznych ITB,
 • statyczne i dynamiczne badania modeli,
 • elementów konstrukcji, połączeń i gotowych wyrobów budowlanych z zastosowaniem uniwersalnego, przestawnego systemu badawczego,
 • badania zmęczeniowe elementów konstrukcji budowlanych, połączeń, wibroizolacji, maszyn i urządzeń,
 • badania obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym,
 • okresowe pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli,
 • pomiary kontrolne suwnic, mostów, wiaduktów i budowli wieżowych,
 • badania warunków akustycznych w budynkach i w środowisku zewnętrznym, w tym pomiary hałasu pochodzącego od ruchu drogowego, szynowego, lotniczego i zakładów przemysłowych,
 • pomiary skuteczności ekranów akustycznych,
 • specjalistyczne badania materiałowe,
 • ocenę izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w warunkach terenowych,
 • konsultacje i współpracę we wdrażaniu nowych technologii i materiałów budowlanych,
 • projektowanie betonu, kontrolę wytwarzania, konsultacje i badania laboratoryjne betonu dla jego wytwórców,
 • kompleksowe rozwiązywanie problemów dotyczących technologii betonu, badań materiałów wiążących, kruszyw, wyrobów betonowych, betonów i zapraw,
 • przeglądy niedostępnych miejsc w budowlach, maszynach, instalacjach itp.,
 • monitoring osuwisk,
 • szeroki zakres badań drogowych,
 • doradztwo, ekspertyzy, projekty z zakresu architektury i urbanistyki, planowania przestrzennego i konserwacji zabytków,
 • prowadzenie nadzorów konserwatorskich na obiektach zabytkowych,
 • wykonywanie studiów historycznych i badań architektonicznych,
 • sporządzanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskich,
 • opracowywanie programów ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • analizę i ocenę ryzyka związanego z funkcjonowaniem systemów komunalnych,
 • koncepcje budowy, rozbudowy oraz modernizacji systemów wodociągowych,
 • wdrażanie rozwiązań obiektów i urządzeń do sterowania przepływem ścieków w kanalizacji,
 • wdrażanie technologii upłynnionego gruntu do budowy systemów infrastrukturalnych,
 • wdrażanie konstrukcji komór multimedialnych,
 • środowiskowe badania zbiorników oraz wpływu wód powierzchniowych i ich zlewni na stan czystości tych zbiorników, monitoring wód powierzchniowych,
 • badania bakteriologiczne, mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz fizykochemiczne, m.in. wody, ścieków, osadów i gleby (np. na zawartość metali ciężkich),
 • ocenę jakości wody i jej przydatności do picia oraz innych celów,
 • badania technologiczne dotyczące uzdatniania wody,
 • ocenę wpływu na środowisko zakładów przemysłowych, oczyszczalni ścieków, składowisk,
 • badanie przydatności mas sorpcyjnych i jonowymiennych do eksploatacji,
 • oceny i raporty oddziaływania składowisk na środowisko,
 • gospodarkę odpadami w gminach,
 • badania zmian osadów zdeponowanych w środowisku, ocenę zagrożenia sanitarnego.

Licznik odwiedzin: 895Unikalne odsłony z okresu 2022.04.20 - 2024.04.20
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję