Strona: Semestralna Praktyka Zawodowa Architektoniczna / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Semestralna Praktyka Zawodowa Architektoniczna

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta (Dz. U. z 2019 r., poz. 1359) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, co miało związek  ze zmianą programu studiów opartego na zrównoważeniu praktycznych i teoretycznych aspektów kształcenia - wynikły zmiany w zakresie trybu odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych przez studentów kierunku architektura. 

Na podstawie pkt. 4 załącznika nr 1 „Standard Kształcenia Przygotowującego Do Wykonywania Zawodu Architekta” (data wejścia w życie 23 lipca 2019 r.), kształcenie studentów na poziomie studiów pierwszego stopnia  jest objęte wymogiem realizacji praktyki zawodowej – architektonicznej, która powinna:

 • być zaplanowana w wymiarze jednego semestru,
 • być zaplanowana nie wcześniej niż po czwartym semestrze studiów,
 • odbywać się w oparciu o infrastrukturę Biur lub Pracowni architektonicznych,
 • być prowadzona przez opiekuna, który winien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Praktyka zawodowa zaplanowana dla studentów studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku architektura Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej zaplanowana jest w 7 semestrze nauki, czyli podczas semestru zimowego rozpoczynającego się 1 października i kończącego się około 31 stycznia następnego roku[1]. liczba godzin niezbędnych do zaliczenia praktyki wynosi 450.

Opiekun praktyki (architekt z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń) poświadcza przed rozpoczęciem praktyki możliwość zrealizowania poniższych efektów kształcenia.

Nowe efekty kształcenia określone wymogami ww. „Standardu Kształcenia Przygotowującego Do Wykonywania Zawodu Architekta” to:

 • D.W1. zna i rozumie podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu projektowania architektonicznego
 • D.W2. zna i rozumie problematykę utrzymania obiektów i systemów typowych dla projektowania architektonicznego
 • D.W3. zna i rozumie zasady funkcjonowania pracowni architektonicznej w kontekście organizacji pracy w poszczególnych fazach procesu projektowego
 • D.W4. zna i rozumie normy i standardy w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, przydatne do wykonywania prac pomocniczych
 • D.W5. zna i rozumie metody organizacji i przebieg procesu projektowego i inwestycyjnego, a także rolę architekta w tym procesie
 • D.U1. potrafi ocenić przydatność typowych metod i narzędzi służących rozwiązaniu prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla projektowania architektonicznego
 • D.U2. potrafi zaprojektować prosty obiekt lub jego fragment, typowy dla projektowania architektonicznego, zgodnie z zadaną specyfikacją
 • D.U3. potrafi wykonać elementy dokumentacji architektoniczno-budowlanej w odpowiednich skalach, współpracując z członkami zespołu projektowego
 • D.S1. jest gotów do adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności występujących w trakcie wykonywania pracy zawodowej o charakterze twórczym
 • D.S2. jest gotów do właściwego określania priorytetów działań służących realizacji określonego zadania
 • D.S3. jest gotów do podjęcia pracy na budowie w zakresie problematyki architektonicznej
 • D.S4. jest gotów do wykonywania zawodu architekta będącego zawodem zaufania publicznego, w tym prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z działalnością projektową.

Wykaz i opis dokumentów wymaganych przepisami wewnętrznymi Uczelni w zakresie organizacji i zaliczania praktyk, a wynikającymi z zarządzenia nr 39/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad organizacji i zaliczania praktyk zawodowych dla studentów Politechniki Rzeszowskiej.

 1. Dokumenty przed rozpoczęciem praktyki:
  1. Skierowanie na praktyki zawodowe (wraz z efektami kształcenia) (zał. nr1) Skierowanie wydaje studentowi kierownik praktyk dla kierunku. Student przekazuje skierowanie pracowni, do której aplikuje o praktykę.
   Wersja angielska: zał. nr1.
  2. Oświadczenie w sprawie przyjęcia studenta na praktyki zawodowe (zał. nr2) Wypełnia pracownia architektoniczna, potwierdzając przyjęcie konkretnego studenta na praktykę wraz z potwierdzeniem wymiaru godzin i potwierdzeniem, iż zapoznano się z wypisanymi w skierowaniu efektami uczenia się i deklaracją możliwości ich wykonania.
   Wersja angielska: zał. nr2.
  3. Umowa nr …./[rok]/[symbol wydziału] w sprawie organizacji praktyki zawodowej (zał. nr3). Umowa trójstronna, wypełnia uczelnia i podpisuje, podpisuje student i zanosi ją do pracowni architektonicznej. Student po podpisaniu umowy przez upoważnioną osobę w pracowni architektonicznej zanosi ją na uczelnię. Umowa sporządzana w trzech egzemplarzach dla każdej ze stron.
   Wersja angielska: zał. nr3.
 1. Dokumenty po zakończeniu praktyki:
  1. Zaświadczenie odbycia praktyki (zał. nr5) - podpisuje opiekun praktyki w pracowni architektonicznej wraz z pieczątka pracowni, w tym dokumencie trzeba też określić z jakimi zagadnieniami związanymi z kierunkiem studiów został zapoznany student.
   Wersja angielska: zał. nr5.
  2. Informacja o efektach uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych w programie studiów dla zajęć praktyka zawodowa (zał. nr6). Wypełnia i podpisuje opiekun praktyki w pracowni architektonicznej. Opiekun potwierdza w tabeli przy każdym efekcie uczenia się,  czy został osiągnięty, czy też nie i podpisuje się pod tabelą. Poniżej jest wystawiana przez uczelnię ocena i podpis kierownika praktyk dla kierunku.
   Wersja angielska: zał. nr6.
 2. Dokumenty obowiązujące studenta nieokreślone ww. Zarządzeniem Rektora:
  1. Harmonogram (zał. nr4). Wypełnia student.
   Powyższy dokument student sam poświadcza własnym podpisem i przekazuje uczelni.
  2. Sprawozdanie po zakończeniu praktyki do przedstawienia opiekunowi praktyk na kierunku, na WBIŚiA (zał. nr7)
   Wersja angielska: zał. nr7.

[1] Dokładna data rozpoczęcia i zakończenia semestru wynika z przyjętej przez uczelnię organizacji roku akademickiego, określonego z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Licznik odwiedzin: 848Unikalne odsłony z okresu 2022.04.24 - 2024.04.24
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję