Strona: Geodezja i planowanie przestrzenne / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Geodezja i planowanie przestrzenne

Geodezja i planowanie przestrzenne - kierunek prowadzony na studiach:

  • I, II stopnia - studia stacjonarne,
  • I, II stopnia - studia niestacjonarne

Plany studiów - studia stacjonarne:

Plany studiów - studia niestacjonarne:

wbisia_ulotka_geodezja_i_planowanie_przetrzenne_punkty.png

Praktyczny kierunek studiów należy do obszaru nauk technicznych, jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak Geoinformattyka, Geodezja inżynieryjna, Gospodarka nieruchomościami, Urbanistyka, Architektura Krajobrazu, Inżynieria Środowiska. Wiodącą dziedziną nauki jest dyscyplina inżynieria lądowa i transport Ponadto dyscypliną uzupełniającą jest Architektura i Urbanistyka.

Absolwent kierunku Geodezja i planowanie przestrzenne posiadać będzie wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne dające dobre przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii, systemów informacji o terenie oraz zadań specjalistycznych. W wyniku realizacji przedmiotów podstawowych i kierunkowych absolwenta cechować będzie biegłość w stosowaniu metod i narzędzi z zakresu geodezji i planowania przestrzennego, jak również nowoczesnych technik pomiarów geodezyjnych, satelitarnych i fotogrametrycznych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności dotyczące pozyskania, przetwarzania i wykorzystania wyników tych pomiarów. Będzie potrafił działać w nieprzewidywalnych i zmiennych okolicznościach, wymagających rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich.

Przedmioty dotyczące zagadnień z ekonomii, organizacji i zarządzania oraz prawa pozwolą na wykształcenie zdolności organizacyjnych i uzyskania kompetencji w zarządzaniu zespołem ludzkim i zasobami w miejscu pracy i nauki. Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i ogólnospołecznych, która pozwoli mu dokonywać trafnych interpretacji sytuacji i problemów społecznych, z którymi może się zetknąć w trakcie wykonywania swojego zawodu. Będzie również posiadał umiejętność komunikowania się w środowisku zawodowym w językach obcych.

Absolwent wybierając jedną ze specjalności kształcenia zrealizuje program nauczania umożliwiający mu nabycie dodatkowej wiedzy i umiejętności praktycznych z wąskiego, specjalistycznego zakresu zagadnień. Ukończenie specjalności Geoinformatyka i geodezja inżynieryjna przygotuje do wykonywania samodzielnych zadań produkcyjnych dotyczących obsługi komputerowych systemów tworzenia map numerycznych i powiązanych z nimi baz danych, a także wykonywania specjalistycznych pomiarów geodezyjnych. Absolwent kończący specjalność Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne będzie przygotowany do realizacji zadań wynikających z dostosowania gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego do standardów europejskich, w tym sporządzania obligatoryjnych i fakultatywnych dokumentów planistycznych na wszystkich szczeblach projektowania, wyceny nieruchomości, zarządzania i obrotu nieruchomościami w warunkach gospodarki rynkowej czy modernizacji obszarów wiejskich. Po ukończeniu kierunku Geodezja i planowanie przestrzenne absolwent będzie przygotowany do pracy w większych przedsiębiorstwach i małych firmach geodezyjnych oraz administracji rządowej i samorządowej. Będzie posiadał wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalszy rozwój i ustawiczne kształcenie. Z uwagi na profil studiów, udział pracodawców w kształtowaniu koncepcji kształcenia uwzględniony jest w procesie prowadzenia praktyk oraz w forach zajęć o charakterze praktycznym..

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Geodezja i Planowanie przestrzenne specjalność: Geoinformatyka i geodezja inżynieryjna

Absolwent oprócz wiedzy ogólnogeodezyjnej zdobędzie także specjalistyczną wiedzę z zakresy geodezji inżynieryjnej, pomiarów specjalnych, technik programowania oraz przetwarzania i analizy danych przestrzennych. Jako osoba, której istotna część pracy zawodowej będzie związana z procesem inwestycyjnym będzie także posiadał wiedzę z zakresu projektowania i techniki budowy sieci infrastrukturalnych. Połączenie specjalistycznej wiedzy geodezyjnej i informatycznej z szerokim spektrum wiedzy z innych dziedzin pozwoli na aktywny udział w pracach i lepsze zrozumienie specyfiki interdyscyplinarnych zespołów, których celem jest dostarczenie i analiza danych przestrzennych oraz opracowanie produktów informatycznych bazujących na tych danych. Absolwent jest przygotowany do pracy geodety podczas obsługi prac inżynieryjnych oraz osoby zajmującej się szeroko rozumianą analizą i przetwarzaniem danych przestrzennych. Absolwent kierunku może, po spełnieniu dodatkowych, określonych w przepisach prawa wymagań, starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie Geodezji i Kartografii. Zdobyte w trakcie studiów wiedza i umiejętności mogą też stanowić podstawę do dalszego samokształcenia oraz rozwoju zarówno w zawodzie geodety jak i geoinformatyka, czy innych zawodach pokrewnych.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Geodezja i Planowanie przestrzenne specjalność: Gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne.

Absolwent po ukończeniu studiów, posiada wykształcenie, umożliwiające mu wykonywanie samodzielnych zadań w dziedzinie geodezji, planowania przestrzennego i urbanistyki. Posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zasad i techniki planowania przestrzennego oraz projektowania urbanistycznego, ogólną wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni, ochrony środowiska, planowania rozwoju infrastruktury technicznej, budowlanej i transportowej. Zdobędzie umiejętność określania i ewidencjonowania stanu własności nieruchomości, geodezyjnego urządzania terenów rolnych, leśnych oraz gospodarowania nieruchomościami, a także określania ich wartości, pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, zasilania baz i realizacji map zasadniczych, ewidencyjnych, gospodarczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji. Nabyta przez absolwenta wiedza teoretyczna oraz umiejętności praktyczne predysponują go do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji i kartografii dbając o jakość przestrzeni w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego. Posiada kompetencje aby współpracować z pracownikami innych branż w procesie rozwoju i kształtowania przestrzeni a także samemu opracowywać dokumenty planistyczne na wszystkich szczeblach projektowania. Posiada wiedzę i umiejetności kształtowania ładu przestrzennego a także znajomość prawnych aspektów działalności inżynierskiej, sporządzania dokumentów planistycznych w tym dokumentów wykonywanych na szczeblu gminnym, takich jak Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Absolwent kierunku może, po spełnieniu dodatkowych, określonych w przepisach prawa wymagań, starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych umożliwiających prowadzenie samodzielnej działalności w zakresie Geodezji i Kartografii, czy Planowania Przestrzennego. Zdobyte w trakcie studiów wiedza i umiejętności mogą też stanowić podstawę do dalszego samokształcenia oraz rozwoju zarówno w zawodzie geodety jak i urbanisty, czy innych zawodach pokrewnych. Zdobyte w trakcie studiów wiedza i umiejętności mogą też stanowić podstawę do dalszego samokształcenia, studia II stopnia, studia podyplomowe.

UPRAWNIENIA dla absolwentów studiów I stopnia

Absolwenci studiów I stopnia, po odbyciu przewidzianej prawem praktyki zawodowej (2 lata), mogą się ubiegać o uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach: Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne; Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych; Geodezyjna obsługa inwestycji; Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych (Art. 42 – 47 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jednolity z 2015 r.)..

Szczegółowe warunki przyjęć na studia I i II stopnia:

rekrutacja_baner4.png

Licznik odwiedzin: 3736Unikalne odsłony z okresu 2022.04.17 - 2024.04.17
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję