Praca dyplomowa

Nowy regulamin studiów

UWAGA! Od dnia 1.10.2016 obowiązuje nowy regulamin studiów.

Osoby wznawiające studia prosimy o zapoznanie się z nim, w szczególności z par. 45 regulaminu (str. 42, Wznawianie studiów)

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na WBIŚiA

 1. Egzamin przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem Studiów PRz.
 2. Każdy student ma prawo do dwóch terminów egzaminu.
 3. Student na egzamin zgłasza się z dokumentem tożsamości.
 4. Terminy egzaminów dyplomowych wyznacza Dziekan i ogłasza je w gablocie studenckiej danego kierunku studiów oraz na stronie internetowej Wydziału.
 5. Studenci zapisują się na dany termin egzaminu na listę dostępną w Starosty Roku. Lista dostarczana jest do Dziekanatu na 3 (trzy) dni przed terminem.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się w grudniu, styczniu i lutym dla semestru zimowego oraz w maju, czerwcu i lipcu dla semestru letniego.
 7. Dziekan powołuje doraźną lub stałą Komisję do Przeprowadzenia Pisemnego Egzaminu Dyplomowego.
 8. Powołana Komisja wybiera pytania egzaminacyjne z listy pytań podanych do publicznej wiadomości w liczbie 5-10.
 9. Pytania egzaminacyjne będą doprecyzowane na egzaminie.
 10. Studenci piszą Egzamin na opieczętowanych formularzach.
 11. Przewodniczący egzaminu podaje punktację oraz minimalny próg punktowy do zaliczenia (60 % możliwych punktów).
 12. Wyniki egzaminu ogłaszane są do 7 (siedmiu) dni po terminie egzaminu.
 13. Komisja sporządza i podpisuje Protokół z pisemnej części Egzaminu Dyplomowego. 

Praca dyplomowa - informacje

Wykaz dokumentów składanych przed obroną pracy dyplomowej

 • 2 egzemplarze pracy dyplomowej w formie drukowanej, oprawione w obowiązujące okładki uczelniane (w każdej pracy dyplomowej powinien być wpięty temat pracy, streszczenie pracy po polsku i po angielsku – jako ostatnia strona) z wklejoną elektroniczną wersją pracy i streszczenia na płycie CD (płyta i koperta powinny być opisane - imię i nazwisko, numer albumu, tytuł pracy),
 • 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm
 • dowód wpłaty za dyplom – 60 zł (wpłata na indywidualne konto studenta),
 • wypis ocen z przebiegu studiów z obliczoną średnią, wydrukowany z programu USOSweb,
 • komplet druków:
  1. podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
  2. oświadczenie o samodzielności wykonania pracy dyplomowej
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie pracy
  4. podpisany przez Promotora wydruk raportu ze sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym
  5. wykaz osiągnięć indywidualnych
  6. wypis z dowodu osobistego
  7. karta obiegowa (do niej dołączamy legitymację studencką*)
  8. deklaracją przystąpienia do Badania losów zawodowych absolwentów PRz
  9. wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym - w przypadku wybrania dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym
  10. graduacja

   Jeżeli student składa wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym - należy załączyć 5 zdjęć.
   Opłata za dyplom w języku polskim wynosi 60 zł, zaś opłata za dyplom w języku obcym wynosi 40 zł (należy wpłacić osobno 60 zł za dyplom w języku polskim i 40 za dyplom w języku obcym, wpłata na indywidualne konto studenta).

Pracę dyplomową należy składać w systemie APDhttp://apd.prz.edu.pl/

SKRÓCONA INFORMACJA

Instrukcja dla studentów 

 

UWAGA STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH!  

Opłata za dyplom powinna być wpłacona na numer konta podany w USOSie (w razie braku dostępu do programu numer można uzyskać w Dziekanacie). 

 

 

Uwaga! Praca dyplomowa może być wydrukowana obustronnie.  Na płycie CD praca powinna być nagrana w formacie doc, odt lub rtf.

 

*Absolwenci studiów II stopnia zwracają legitymację studencką do dziekanatu najpóźniej w dniu złożenia egzaminu dyplomowego

Istnieje możliwość pozostawienia legitymacji studenckiej ze studiów pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia, po wypełnieniu wniosku WNIOSKU. Więcej informacji na stronie http://legitymacje.prz.edu.pl/

Wzór strony tytułowej (Tytuł pracy oraz imię i nazwisko autora powinny być widoczne w okienku kładki):

 

Wzór streszczenia

Wzór strony tytułowej płyty CD

Pytania egzaminacyjne

Inżynieria środowiska

Obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016:

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska

Obowiązujące od semestru letniego 2016/2017:

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy studiów II stopnia na kierunku inżynieria środowiska

 

Ochrona środowiska

Obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016:

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska

 

Budownictwo:

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku budownictwo

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy studiów II stopnia na kierunku budownictwo - Budowa i utrzymanie dróg

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy studiów II stopnia na kierunku budownictwo - Budowa i utrzymanie mostów

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy studiów II stopnia na kierunku budownictwo - Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy studiów II stopnia na kierunku budownictwo - Budownictwo zrównoważone

 

Architektura:

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy studiów I stopnia na kierunku architektura.

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy studiów II stopnia na kierunku architektura:

Architektura

Konserwacja zabytków architektury

Urbanistyka i planowanie przestrzenne

Antyplagiatowa procedura postępowania z pracą dyplomową

 1. Promotor po zatwierdzeniu pracy dyplomowej studenta podpisuje się na stronie tytułowej, z datą (data przyjęcia pracy dyplomowej) a następnie przesyła jej wersję elektroniczną (format doc, docx, odt lub rtf) na adres e-mail Pełnomocnika Katedry/Zakładu.
 2. Nazwa pliku zawierającego pracę dyplomową musi zawierać w kolejności: nazwisko, imię studenta oraz typ pracy.
 3.  Niezwłocznie po otrzymaniu pracy Pełnomocnik jednostki przeprowadza procedurę sprawdzającą w systemie plagiat.pl.
 4.  Po zakończeniu procedury sprawdzającej Pełnomocnik generuje raport, ustalający współczynniki podobieństwa dla badanej pracy.
 5. Współczynnik podobieństwa 1 nie może przekraczać wartości 50 %. Współczynnik podobieństwa 2 nie może przekraczać wartości 7,5 %.
 6. Pełnomocnik przesyła elektroniczną wersję raportu Promotorowi, który jest zobowiązany dostarczyć podpisany wydruk pierwszej strony raportu do właściwego Dziekanatu Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.
 7. Po zakończeniu procedury antyplagiatowej, praca może być złożona we właściwym Dziekanacie – co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (obrony).
 8. Jeżeli praca nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń oraz system antyplagiatowy nie wykazał przekroczenia ustalonych współczynników podobieństwa, Dziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu jej do obrony.
 9. Dziekan nie dopuszcza pracy do obrony, jeżeli raport wykazuje przekroczenie maksymalnej wartości współczynnika/–ów podobieństwa ustalonej w pkt 5.
 10. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli raport wykazuje przekroczenie współczynnika podobieństwa 2, Dziekan może dopuścić pracę do obrony na podstawie oświadczenia Promotora, sporządzonego według odpowiedniego wzoru (Załącznik 11). Oświadczenie należy złożyć w Dziekanacie wraz z raportem. Promotor może złożyć oświadczenie o dopuszczeniu pracy do obrony tylko wówczas, gdy uznaje za niezbędne dla pracy zapożyczenia, które wynikają z umieszczenia w niej wymienionych niżej elementów:
  • cytatów sporządzonych zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, które nie ograniczają samodzielności pracy;
  • załączników, gdy przekazanie ich treści nie może być dokonane w inny sposób (np. poprzez umieszczenie informacji w bibliografii);
  •  nagłówków tabel, schematów, wykresów, rysunków, zdjęć itp.;
  •  opisów bibliograficznych zawartych w przypisach i wykazie literatury.
 11. W przypadku przekroczenia przez pracę któregokolwiek współczynników podobieństwa, student może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego wyłącznie po przygotowaniu pracy na nowy temat. Nowy temat musi być całkowicie odmienny od poprzedniego, co oznacza konieczność rozwiązania innego problemu badawczego, który nie był podejmowany w poprzedniej pracy. Nowy temat nie może być w szczególności modyfikacją poprzedniego tematu, bez zasadniczej zmiany problematyki badawczej pracy. Temat nowej pracy zatwierdza Dziekan. Formularz zgłoszenia nowego tematu pracy określa załącznik (Załącznik nr 12).
 12. W przypadku, gdy zachodzi obawa przypisania sobie przez studenta autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu (plagiat) Dziekan kieruje zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 13. Składając pracę w Dziekanacie student dołącza oświadczenie o zgodności pracy w wersji drukowanej z wersją elektroniczną sprawdzoną w systemie plagiat.pl. oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z utworu „praca dyplomowa” (Załączniki 9 i 10).
 14.  Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej danego semestru.
 15. Wypełnione przez studenta załączniki, o których mowa w ust. 13, wraz z protokołem kontroli samodzielności wykonania pracy (wydruk z programu antyplagiatowego strony raportu z uzyskanymi wskaźnikami podobieństwa) są przechowywane w teczce akt osobowych studenta.
 16. Prace dopuszczone do obrony zostają obligatoryjnie dodane do bazy systemu antyplagiatowego przez Pełnomocnika. Terminy obron są dostępne dla koordynatorów na stronie WWW Wydziału oraz w poszczególnych Dziekanatach.
 17. Pełnomocnik jednostki Zakładu/Katedry po zakończeniu terminu składania prac dyplomowych sporządza raport ze sprawdzania prac za pomocą programu antyplagiatowego iw czasie do 1 miesiąca od zakończenia terminuskładania prac dyplomowych przesyła go doWKZJK, natomiast WKZJK przesyła zbiorczy raport Wydziału do UKZJK. Raport zawiera w szczególności informacje o:
  • liczbie sprawdzonych prac;
  • liczbie prac, w których przekroczono dopuszczalne współczynniki podobieństwa;
  • podjętych działaniach wobec studentów.
 18. Szczegółowe informacje dotyczące systemu antyplagiatowego można uzyskać na stronie www.plagiat.pl w dziale pomoc.

Projekt nowego formatu pracy dyplomowej

Na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury trwają prace zmierzające do przygotowania szczegółowego opisu formatu pracy dyplomowej. Zamieszony poniżej projekt nie jest obecnie obowiązujący, można się już jednak na nim wzorować i przygotowywać prace według zawartego w nim opisu.

Uwaga: zawartość pracy dyplomowej opisana w poniższym projekcie nie jest obecnie obowiązująca. Prace dyplomowe nie muszą obecnie zawierać opisanego w poniższych dokumentach plakatu a załączony do pracy nośnik z wersją elektroniczną pracy musi być płytą CD/DVD.

Projekt formatu pracy dyplomowej:

 • opis formatu: plik PDF,
 • załącznik opisujący uwagi techniczne dla autorów przygotowujących pracę dyplomową w programie LibreOffice Writer: plik PDF,
 • szablon pracy dyplomowej dla programu LibreOffice Writer: plik ZIP.

Wykaz osiągnięć, które można podać do dziekanatu celem ich umieszczenia w suplemencie ukończenia studiów

 Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję