Strona: Procedura sprawdzania za pomocą programu antyplagiatowego / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Procedura sprawdzania za pomocą programu antyplagiatowego

 1. Obowiązkiem studenta jest umieszczenie swojej pracy dyplomowej w systemie APD po uzgodnieniu jej ostatecznej treści z promotorem, w jednym z formatów: .DOC, .DOCX, .ODT, .RTF lub .PDF (zalecanym formatem jest .PDF)
 2. Nazwa pliku zawierającego treść pracy dyplomowej musi zawierać: nazwisko i imię studenta, numer indeksu oraz typ pracy.

  (przykładowo: Jan Kowalski, 123456, praca inżynierska)

 3. Promotor sprawdza poprawność pracy niezwłocznie po otrzymaniu maila z systemu APD o umieszczeniu pracy przez studenta.

 4. Sprawdzenie poprawności pracy obejmuje weryfikację kompletności i poprawności danych umieszczonych w systemie APD (informacje o pracy, tytuły plików, treść pracy).

 5. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów, promotor odsyła pracę studentowi do poprawy za pomocą systemu APD.

 6. W przypadku stwierdzenia poprawności umieszczenia pracy w systemie APD, promotor przeprowadza sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

 7. W przypadku problemu ze sprawdzeniem pracy w systemie antyplagiatowym, Promotor zwraca się do Wydziałowego Pełnomocnika ds. antyplagiatu (Koordynator ds. USOS na WBIŚiA), który sprawdza pracę dyplomową w systemie antyplagiatowym i dodaje raport dla badanej pracy do systemu APD.

 8. Po zakończeniu procedury sprawdzającej Promotor generuje raport z badania antyplagiatowego, ogólny, ustalający współczynniki podobieństwa dla badanej pracy z systemu APD.

 9. Jeżeli statystyki i wykres w raporcie ogólnym poddają w wątpliwość samodzielne wykonanie pracy przez dyplomanta, zalecane jest wygenerowanie raportu szczegółowego i weryfikacja, czy tekst pracy jest samodzielny oraz czy w tekście pracy nie wprowadzono manipulacji. Dziekan dopuszcza pracę do obrony na podstawie podpisanego przez Promotora i uzupełnionego o wnioski wydruku zatwierdzonego raportu ogólnego z badania antyplagiatowego. 

 10. W przypadku stwierdzenia znaczącego podobieństwa pracy bądź rażących manipulacji i w konsekwencji niedopuszczeniu pracy do obrony, student może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego wyłącznie po przygotowaniu pracy na nowy temat. Nowy temat musi być całkowicie odmienny od poprzedniego, co oznacza konieczność rozwiązania innego problemu badawczego, który nie był podejmowany w poprzedniej pracy. Nowy temat nie może być w szczególności modyfikacją poprzedniego tematu, bez zasadniczej zmiany problematyki badawczej pracy. Temat nowej pracy zatwierdza Dziekan (karta przydziału nowego tematu).

 11. W przypadku, gdy zachodzi obawa przypisania sobie przez studenta autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu (plagiat), Dziekan kieruje zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 287 ust. 2 oraz art. 312 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.).

 12. Po otrzymaniu raportu i stwierdzeniu samodzielności wykonania pracy przez dyplomanta, Promotor akceptuje pracę w systemie APD.

 13. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w systemie APD w terminie określonym w Regulaminie Studiów Wyższych na Politechnice Rzeszowskiej.

 14. Dodatkowo, student może przekazać po jednym egzemplarzu pracy dyplomowej w formie drukowanej Promotorowi i Recenzentowi, w porozumieniu z nimi.

 15. Protokół kontroli samodzielności wykonania pracy (podpisany wydruk zatwierdzonego raportu ogólnego z badania antyplagiatowego, jest przechowywany w teczce akt osobowych studenta.)

 16. Prace obronione zostają w dniu nadania numeru dyplomu obligatoryjnie automatycznie dodane do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD).

 17. Wydziałowy Pełnomocnik ds. antyplagiatu (na WBIŚiA jest to Koordynator ds. USOS) po zakończeniu roku akademickiego sporządza raport ze sprawdzania prac za pomocą jednolitego programu antyplagiatowego i w czasie do 1 miesiąca przesyła go do Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WKZJK), natomiast WKZJK przesyła zbiorczy raport Wydziału do Uczelnianej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Raport zawiera w szczególności informacje o:

  • liczbie sprawdzonych prac;
  • liczbie prac, w których stwierdzono znaczące podobieństwa pracy bądź rażące manipulacje;
  • podjętych działaniach wobec studentów.Instrukcje obsługi APD dla Promotorów i Recenzentów oraz studentów zamieszczone są na stronie internetowej WBIŚiA.
 1. Instrukcje obsługi APD dla Promotorów i Recenzentów oraz studentów są zamieszczone w systemie APD po zalogowaniu się do niego pod linkiem: https://apd.prz.edu.pl/documents/page/instrukcja/ oraz na stronie internetowej WBIŚiA:

  Instrukcja dla studenta

  Instrukcja dla promotora i recenzenta

 2. Pomoc dotycząca interpretacji wyniku raportu podobieństwa Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA, jest dostępna dla studentów i Promotorów na stronie internetowej systemu JSA, bez koniczności logowania się pod linkiem: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/analiza-raportu/

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję