Procedura sprawdzania za pomocą programu antyplagiatowego

1. Obowiązkiem studenta jest umieszczenie swojej pracy dyplomowej w systemie APD po uzgodnieniu jej ostatecznej treści z promotorem, w formacie: doc, docx, odt, rtf i  pdf,

2. Nazwa pliku zawierającego treść pracy dyplomowej musi zawierać: nazwisko i imię studenta, numer indeksu oraz typ pracy.

3. Promotor sprawdza poprawność pracy niezwłocznie po otrzymaniu maila z systemu APD o umieszczeniu pracy przez studenta.

4. Sprawdzenie poprawności pracy obejmuje weryfikację kompletności i poprawności danych umieszczonych w systemie APD.

5. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów (np. zła nazwa pliku, brak wszystkich wymaganych danych – tj. tytułu pracy, streszczenia, słów kluczowych w języku polskim lub angielskim, błędów w treści treść pracy), promotor odsyła pracę studentowi do poprawy za pomocą systemu APD.

6. W przypadku stwierdzenia poprawności umieszczenia pracy w systemie APD, promotor przeprowadza sprawdzenie pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

7. W przypadku problemu ze sprawdzeniem pracy w systemie antyplagiatowym, Promotor zwraca się do Wydziałowego Pełnomocnika ds. antyplagiatu (Koordynator ds. USOS na WBIŚiA), który sprawdza pracę dyplomową w systemie antyplagiatowym i dodaje raport ustalający współczynniki podobieństwa dla badanej pracy do systemu APD.

8. Po zakończeniu procedury sprawdzającej Promotor generuje raport z badania antyplagiatowego, ogólny, ustalający współczynniki podobieństwa dla badanej pracy z systemu APD.

9. Jeżeli raport wykazuje przekroczenie współczynników podobieństwa , Dziekan może dopuścić pracę do obrony na podstawie , podpisanego przez Promotora i uzupełnionego o wnioski wydruku raportu z badania antyplagiatowego, ogólnego.

10. Jeżeli praca nie zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń oraz jednolity system antyplagiatowy nie wykazał przekroczenia ustalonych współczynników podobieństwa, Dziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu jej do obrony.

11. Dziekan nie dopuszcza pracy do obrony, jeżeli raport wykazuje przekroczenie wartości współczynnika/–ów podobieństwa i promotor pracy nie dopuścił jej do obrony.

12. W przypadku przekroczenia przez pracę współczynników podobieństwa i niedopuszczeniu pracy do obrony student może zostać dopuszczony do egzaminu dyplomowego wyłącznie po przygotowaniu pracy na nowy temat. Nowy temat musi być całkowicie odmienny od poprzedniego, co oznacza konieczność rozwiązania innego problemu badawczego, który nie był podejmowany w poprzedniej pracy. Nowy temat nie może być w szczególności modyfikacją poprzedniego tematu, bez zasadniczej zmiany problematyki badawczej pracy. Temat nowej pracy zatwierdza Dziekan (karta przydziału nowego tematu).

13. W przypadku, gdy zachodzi obawa przypisania sobie przez studenta autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu (plagiat) Dziekan kieruje zawiadomienie do Rektora Uczelni w celu rozpatrzenia sprawy w trybie art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. , poz. 1842 z późn. zm.).

14. Prace dopuszczone do obrony zostają obligatoryjnie dodane do bazy jednolitego systemu antyplagiatowego.

15. Po otrzymaniu raportu, zgodnie z którym praca nie przekracza ustalonych współczynników  podobieństwa oraz w przypadku określonym w pkt. 9, Promotor akceptuje pracę w systemie APD.

16. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie Wydziału w terminie określonym w Regulaminie Studiów Wyższych na Politechnice Rzeszowskiej. Student składa pracę dyplomową w jednym egzemplarzu, wydrukowaną z APD, po zatwierdzeniu jej przez promotora.

17. Dodatkowo student może przekazać po jednym egzemplarzu pracy dyplomowej w formie drukowanej promotorowi i recenzentowi, w porozumieniu z nimi.

18. Składając pracę w Dziekanacie student dołącza oświadczenie o zgodności pracy w wersji drukowanej z wersją elektroniczną sprawdzoną w systemie plagiat.pl. oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z utworu „praca dyplomowa”.

19. Wydrukowana forma pracy dyplomowej jest przechowywana w teczce akt osobowych studenta. Protokół kontroli samodzielności wykonania pracy (podpisany wydruk raportu z badania antyplagiatowego, ogólny z uzyskanymi wskaźnikami podobieństwa)jest przechowywany w teczce akt osobowych studenta.

20. Wydziałowy Pełnomocnik ds. antyplagiatu (Koordynator ds. USOS na WBIŚiA) po zakończeniu roku akademickiego sporządza raport ze sprawdzania prac za pomocą jednolitego programu antyplagiatowego i w czasie do 1 miesiąca przesyła go do Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WKZJK), natomiast WKZJK przesyła zbiorczy raport Wydziału do Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Raport zawiera w szczególności informacje o:

  • liczbie sprawdzonych prac;
  • liczbie prac, w których przekroczono dopuszczalne współczynniki podobieństwa;
  • podjętych działaniach wobec studentów.

21. Instrukcje obsługi APD dla promotorów i recenzentów oraz studentów zamieszczone są na stronie internetowej WBIŚiA.

22. Interpretacja wyniku, pomoc jednolitego systemu antyplagiatowego dostępna jest dla Promotorów bezpośrednio przy wejściu do APD.

Licznik odwiedzin: 1964Unikalne odsłony z okresu 2019.01.25 - 2021.01.25
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję