Strona: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w inżynierii środowiska / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w inżynierii środowiska

2023-05-16
Konkurs Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych na najlepszą pracę dyplomową w inżynierii środowiska.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, który organizowanym jest w ramach IV Warsztatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników wśród społeczności uczelnianej.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego.

Tematyka zgłaszanych prac

Tematyka zgłaszanych prac powinna obejmować:

 • gazownictwo,
 • wodociągi i kanalizację,
 • ciepłownictwo,
 • ogrzewnictwo,
 • wentylację i klimatyzację,
 • oczyszczanie miast i osiedli,
 • gospodarkę odpadami, balneotechnikę, pralnictwo,
 • ochronę wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi,
 • urbanistykę podziemną,
 • dziedziny pokrewne.

Jakie prace dyplomowe będą przyjmowane?

Praca dyplomowa, zgłaszana do konkursu, powinna być obroniona w okresie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do 30 września 2023 r.

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 września 2023 r.

Nagrody

Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 5 000 zł brutto.

Regulamin konkursu

§ 1.

 1. Organizatorem konkursu na najlepszą pracę dyplomową jest (zwanego dalej „konkursem”) jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych z siedzibą w Warszawie, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053547.
 2. Dane kontaktowe do Organizatora to ZG PZITS, ul. Czackiego 3/5 pok. 217, 00-043 Warszawa, e-mail: biuro@pzits.pl, numer telefonu: +48 22 826 28 94.
 3. Celem konkursu jest promocja nowoczesnych metod stosowanych w inżynierii środowiska oraz wspieranie innowacyjności w rozwiązywaniu problemu inżynierskiego.

§2

 1. Organizator ustanawia nagrodę za najlepszą pracę dyplomową z zakresu: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.
 2. Nagroda, określona w § 7, przyznawana jest po przeprowadzeniu konkursu.
 3. W ramach konkursu mogą również zostać przyznane wyróżnienia, bez nagrody.

§3

 1. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe (inżynierskie i magisterskie) obronione w okresie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do 30 września 2023 r., których tematyka poświęcona jest nowym technologiom lub nowatorskiemu zastosowaniu istniejących technologii.
 2. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe napisane w języku polskim lub angielskim. W przypadku pracy napisanej w języku angielskim należy złożyć dodatkowo rozszerzone (do 10 str.) streszczenie pracy w języku polskim.

§4

 1. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać wyłącznie autor pracy.
 2. Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę dyplomową obronioną na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 3. Uczelnia, na której praca została złożona i obroniona, powinna mieć swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

 1. Zgłoszenie powinno obejmować następujące dokumenty przesłane w formacie pdf:
  • jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji elektronicznej,
  • formularz zgłoszeniowy i oświadczenie (zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1) wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, publikację jego danych osobowych oraz akceptację warunków konkursu zawartych w Regulaminie (skan podpisanego dokumentu),
  • streszczenie pracy określające: cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski (streszczenie będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy),
  • zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy wraz z informacją o terminie obrony pracy.
 2. Prace dyplomowe niespełniające kryteriów określonych w §3-6 nie będą oceniane.

§6

 1. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać do dnia 30 września 2023 r. za adres e-mail Organizatora konkursu.
 2. O terminie przesłania zgłoszenia do konkursu decyduje potwierdzenie zwrotne przesłane przez Organizatora konkursu.
 3. Wszystkie zgłoszenia przesłane po dniu 30 września 2023 r. nie będą oceniane.
 4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o konkursie jest Dyrektor Justyna Kuczorska (Biuro ZG PZITS), tel: 22 826 28 94, e-mail: biuro@pzits.pl

§7

 1. Nagrodą pieniężną za najlepszą pracę dyplomową jest kwota 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto).
 2. Wypłacona nagroda będzie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych.
 3. Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia kwoty nagrody pieniężnej lub wprowadzenie nagród II i III stopnia.

§8

 1. Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursu.
 2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą: dr hab. inż. Agnieszka Malesińska (Przewodnicząca), dr inż. Piotr Manczarski, mgr inż. Wojciech Ratajczak, mgr inż. Paweł Stańczak oraz mgr inż. Krzysztof Stelągowski.
 3. Zadaniem Kapituły Konkursu jest:
  • ocena złożonych prac dyplomowych,
  • wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej,
  • przekazanie do Organizatora protokołu z posiedzenia Kapituły Konkursu wraz z nominowaną do nagrody pracą dyplomową w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2023 r.

§9

 1. Przy wyłanianiu laureatów konkursu Kapituła Konkursu bierze pod uwagę w szczególności:
  • twórcze, pomysłowe spojrzenie na wybrany problem,
  • aspekt badawczy, wykorzystany w pracy dyplomowej,
  • możliwość powszechnego zastosowania wniosków zawartych w pracy,
  • jakość merytoryczną pracy,
  • ocenę strony formalnej pracy.
 2. Kapituła Konkursu wyłania laureatów konkursu na posiedzeniu tajnym.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu następuje zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy składu Kapituły Konkursu. W przypadku równowagi głosów, głos decydujący ma przewodniczący Kapituły Konkursu.
 4. Wyniki swych prac Kapituła Konkursu przedstawia Komitetowi Organizacyjnemu Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych w formie protokołu.
 5. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 6. Kapituła Konkursu może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody w konkursie.
 7. Kapituła Konkursu może zdecydować o przyznaniu dowolnej liczby wyróżnień.
 8. Kapituła Konkursu nie może przedłużyć terminu składania zgłoszeń konkursowych oraz zmienić terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Członkowie Kapituły Konkursu pracują społecznie.

§10

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 15 listopada 2023 r.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni po rozstrzygnięciu Konkursu na stronie internetowej Organizatora.
 3. Autorzy nadesłanych prac oraz jednostka naukowo-dydaktyczna, w której została wykonana praca, otrzymają pisemne zawiadomienie o wynikach Konkursu

§ 11

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych („Administrator”), ul. Czackiego 3/5 pok. 217, 00-043 Warszawa, e-mail: biuro@pzits.pl, numer telefonu: 22 826 28 94.
 2. Autor pracy, wysyłając zgłoszenie, oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością Organizatora. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi, zobowiązana jest poinformować o tym fakcie Organizatora do dnia 30.09.2021 r. na adres mailowy Organizatora.
 3. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp.
 4. Autor pracy, wysyłając zgłoszenie, zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 2.
 5. Dokonując zgłoszenia autora pracy oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu: organizacji i przeprowadzenia Konkursu; wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji dotyczącej Konkursu.
 6. Dokonując zgłoszenia autor pracy oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku przez Administratora dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Administratora.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji i przeprowadzenia „Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych”.
 8. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą przez okres organizacji i przeprowadzenia konkursu.
 9. Wizerunek autora pracy przetwarzany będzie przez okres 3 lat od zakończenia konkursu.
 10. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 11. Autorowi pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 12. Autorowi pracy przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie.
 14. Administrator wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Uczestników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 15. Autor pracy potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.
 16. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie.
Powrót do listy aktualności

Licznik odwiedzin: 8136Unikalne odsłony z okresu 2021.06.03 - 2023.06.03
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję