Strona: Konkurs "Drewno w architekturze" dotyczący dyplomowych projektów magisterskich / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Konkurs "Drewno w architekturze" dotyczący dyplomowych projektów magisterskich

2022-06-21
Konkurs "Drewno w architekturze" - edycja 2022 r. - plakat

Konkurs „Drewno w Architekturze" dotyczy dyplomowych projektów magisterskich, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Głównym celem konkursu jest promowanie ich talentu oraz przedstawionych przez nich rozwiązań dotyczących zastosowania drewna w architekturze.

Organizatorzy konkursu

Głównym organizatorem konkursu jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok. Czynnościami organizacyjnymi związanymi z konkursem zajmuje się Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

Współorganizatorami konkursu oraz fundatorami nagród są:

 • Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim
 • Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim

Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny konkursu składający się z komisarza i sekretarzy powoływany jest przez Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia w konkursie „Drewno w Architekturze” są przyznawane corocznie za najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane na uczelniach, działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzących kształcenie w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka, na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka.

Jakie prace mogą być zgłaszane?

Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione w latach 2021, 2022.

Kryteria oceny

Kryteria oceny prac obejmują jakość architektoniczną projektu oraz wykorzystanie w nim estetycznych bądź konstrukcyjnych walorów drewna, a także klarowny sposób przedstawienia rozwiązań.

Kto może być uczestnikiem konkursu?

Uczestnikiem konkursu zostanie osoba będąca autorem pracy, która nadeśle ją w określonym regulaminem terminie bez braków formalnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do konkursu przyjmowane są prace wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i Dziekana Wydziału, na którym praca została wykonana (Karta Zgłoszenia Uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej konkursu www.drewnowarchitekturze.pl).
  Autor pracy zobowiązany jest wyrazić zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy projektowej podczas wystawy konkursowej, a także możliwość jej reprodukcji i publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, za pomocą dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla autora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie zezwolenia, na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim, prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby konkursu „Drewno w Architekturze” oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku utrwalonego podczas dokumentowania przebiegu konkursu i wystawy pokonkursowej.
 3. W terminie wskazanym w § 3 ust. 1 należy przekazać prace wraz z Kartą Zgłoszenia
  Uczestnictwa na adres:
  Wydział Architektury Politechniki Białostockiej
  ul. Oskara Sosnowskiego 11, pok. 007
  15-893 Białystok
 4. Prace można składać osobiście lub przesyłać. Prace doręczone po upływie terminu wskazanego w § 3 ust. 1 nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 5. Na opakowaniu pracy (wymagana jest plastikowa teczka) należy umieścić hasło „Konkurs Drewno w Architekturze”, a także informacje: nazwa wydziału i uczelni, adres, telefon.

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Termin nadsyłania prac: od 03.10.2022 do 21.10.2022.
 2. Termin obrad Jury: 04.11.2022.
 3. Termin ogłoszenia wyników, otwarcia wystawy pokonkursowej i odbioru nagród:
  25.11.2022.
 4. Termin odbioru prac: od 08.12.2022 do 16.12.2022.

ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ

 1. Praca powinna zawierać:
 • Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i Dziekana Wydziału prowadzącego studia na kierunku Architektura,
 • plansze dyplomowe,
 • pełny opis projektu dyplomowego.
 1. Plansze powinny zawierać następujące informacje: nazwa uczelni i wydziału, tytuł projektu dyplomowego, datę obrony, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora z podaniem jego tytułu lub stopnia naukowego.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania organizatorowi konkursu pracy konkursowej w postaci zapisu elektronicznego na płycie CD dołączonej do opisu projektu. Płyta powinna zawierać część graficzną (wszystkie plansze dyplomowe) i kompletną część opisową (w formacie pdf). Pliki graficzne w formacie jpg w rozdzielczości minimum 300dpi.
  Organizatorzy nie przyjmują modeli architektonicznych. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów cyfrowych. Organizatorzy przyjmują prace konkursowe tylko w opakowaniach zwrotnych (plastikowa teczka).
 3. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do konkursu.

JURY

 1. Przewodniczącym Jury jest Dziekan Wydziału Architektury PB. W skład Jury wchodzą:
 • Komisarz Konkursu,
 • jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Unibep S.A.
 • jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Danwood S.A.
 • minimum 3 osoby powołane przez Dziekana Wydziału Architektury PB.
 1. Sekretarze organizacyjni uczestniczą w pracach Jury bez prawa głosu.
 2. Komisarz Konkursu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Architektury PB zwołuje posiedzenie Jury.
 3. Do ważności obrad i uchwał Jury potrzebna jest obecność minimum 5 członków Jury w tym
  Przewodniczącego.
 4. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień po wysłuchaniu opinii członków Jury.
 5. Jury ma prawo nie wybrać Zwycięzcy, jeśli żadna praca konkursowa nie będzie spełniała wymogów Konkursu albo kryteriów oceny wskazanych w § 1 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
 6. Jury zatwierdza i podpisuje protokół z obrad konkursowych sporządzony przez Sekretarzy.
 7. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Z nadesłanych projektów Jury nagradza 3 prace oraz wyróżnia 2 prace. Autorzy i promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymują nagrody pieniężne.
 2. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody dla autorów prac:
 • Pierwsza Nagroda – 8000 zł,
 • Druga Nagroda - 6000 zł,
 • Trzecia nagroda – 4000 zł,
 • dwa równorzędne wyróżnienia - 2000 zł każde.
 1. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody dla promotorów nagrodzonych i wyróżnionych prac:
 • Pierwsza Nagroda – 2000 zł,
 • Druga Nagroda - 2000 zł,
 • Trzecia nagroda - 2000 zł,
 • dwa równorzędne wyróżnienia -1000 zł każde.

Suma nagród wynosi 30000 zł.

 1. W przypadku nagrodzonej/wyróżnionej pracy wieloautorskiej nagroda/wyróżnienie dzielone jest w równych częściach między wszystkich autorów.
 2. W przypadku pracy kierowanej przez promotora i promotora pomocniczego nagroda/wyróżnienie jest wypłacane promotorowi głównemu.
 3. Podane kwoty nagród są kwotami brutto, od których organizator pobierze należny podatek.
 4. Fundatorami nagród pieniężnych są przedsiębiorstwa Unibep S.A. i Danwood S.A.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I OTWARCIE WYSTAWY

 1. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej odbywa się na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej w terminie wyznaczonym przez Komisarza Konkursu zgodnie z § 3 p. 3.
 2. Na otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu zapraszani są wszyscy uczestnicy i promotorzy prac oraz członkowie Jury.
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace oraz ewentualnie inne wybrane prace są publikowane w wydawnictwie pokonkursowym.

ZWROT PRAC

Po zakończeniu wystawy, w terminie określonym Regulaminem prace należy odbierać w Biurze Konkursu na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej w pok. 007. Prace (plansze) nieodebrane w terminie, będące własnością uczelni odsyłane będą na macierzyste Wydziały. Kosztami wysyłki obciążane są Wydziały kierujące prace do konkursu. Prace
(plansze) będące własnością uczestnika konkursu odsyłane będą kurierem na koszt uczestnika.

Regulamin i materiały do konkursu

Regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej http://drewnowarchitekturze.pl oraz na profilu facebookowym https://www.facebook.com/konkurs.drewnowarchitekturze.

Powrót do archiwum aktualności

Licznik odwiedzin: 8132Unikalne odsłony z okresu 2021.06.03 - 2023.06.03
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję