Strona: Konkurs dyplomowy: Sprefabrykuj dyplom z Pekabeksem 2024! / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Konkurs dyplomowy: Sprefabrykuj dyplom z Pekabeksem 2024!

2024-03-01
Konkurs dyplomowy: Sprefabrykuj dyplom z Pekabeksem 2024 - plakat

Firma Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. informuje o rozpoczęciu kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace inżynierskie i magisterskie z zakresu prefabrykacji betonowej Sprefabrykuj dyplom z Pekabeksem w roku 2024.

Firma Pekabex

Firma Pekabex, jako lider prefabrykacji betonowej w Polsce, dba o rozwój i zacieśnianie relacji ze światem polskiej nauki i szkolnictwa wyższego w formie wspólnych grantów, prac naukowych oraz udziału w kształceniu przyszłej kadry inżynierów.

Cel konkursu

Celem programu jest aktywna współpraca ze środowiskiem polskich uczelni technicznych oraz zachęcenie studentów i pracowników naukowych do poznawania i promowania tematyki związanej z prefabrykacją betonową i generalnym wykonawstwem w formie prac inżynierskich i magisterskich. Dodatkowym celem jest wsparcie oraz chęć nawiązania współpracy z najbardziej obiecującymi studentami oraz pracownikami naukowymi.

Zasady uczestnictwa

 1. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe inżynierskie dla studentów I stopnia i magisterskie II stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych przygotowane na polskich wyższych uczelniach technicznych, które zostały obronione i uzyskały co najmniej końcową ocenę dobrą, nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia konkursu.
 2. Konkurs rozpocznie się w lutym 2024.
 3. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim lub angielskim.
 4. Prace powinny być zgłaszane przez autorów drogą wskazaną przez Organizatora.
 5. Do konkursu mogą być zgłaszane zarówno prace indywidualne, jak i zespołowe, przy czym w wynikach zakłada się jedną nagrodę w przypadku dopuszczenia do grona laureatów.
 6. Z uczestnictwa w konkursie wyłączone są osoby, które brały udział w projekcie Pekabeksu, gdzie dodatkowymi Promotorami, Promotorami pomocniczymi lub konsultantami byli pracownicy firmy Pekabex i spółek.
 7. Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 15.10.2024 roku.
 8. Zgłoszenia pracy może dokonać zarówno autor jak i promotor pracy.

Procedura zgłoszenia do konkursu

 • I etap: przesłanie formularza https://forms.gle/8mkD1cuoBwJjTVHC6 - Do formularza należy dołączyć streszczenie pracy dyplomowej. Zgłoszenie do udziału w konkursie powinno zawierać oświadczenie o treści „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu na najlepsze prace inżynierskie i magisterskie z zakresu zastosowania prefabrykacji betonowej – „Sprefabrykuj dyplom z Pekabeksem”, organizowanego przez Pekabex S.A. i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki oraz klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczonych na stronie: www.pekabex.pl/kariera/strefa-studenta/. Zgłaszający do konkursu wraz ze zgłoszeniem potwierdza, iż uprawniony jest do dokonania takiego zgłoszenia w imieniu wszystkich autorów – w przypadku pracy zespołowej oraz że otrzymał zgodę promotora na dokonanie zgłoszenia pracy. Tym samym zgłaszający potwierdza, iż uzyskał zgodę wszystkich ww. osób na ich udział w konkursie.
 • II etap: po informacji od Organizatora, że temat jest zgodny z opublikowanym zakresem i akceptowany - przesłanie na e-maila: hr@pekabex.pl w terminie do 31.10.2024 roku:
  1. Pracy dyplomowej w formie elektronicznej w formacie .pdf.
  2. Skanu/zdjęcia zaświadczenia o obronie pracy dyplomowej wystawionego przez dziekanat.
  3. Listu polecającego od Promotora lub Recenzenta uczelnianego.

Ocena prac dyplomowych

Oceny dokonuje komisja specjalistów branżowych powołana przez Organizatora, która także przyznaje nagrody. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Komisja będzie kierować się poniższymi kryteriami:

 1. Powiązanie pracy dyplomowej ze wskazanym zakresem tematycznym.
 2. Wysoka jakość i staranność merytoryczna pracy.
 3. Możliwość praktycznego zastosowania efektów pracy.

Przebieg konkursu

 1. Zgłoszenie nadesłanych prac konkursowych, w terminie wskazanym w rozdziale 3 pkt. 6.
 2. Weryfikacja prac pod względem formalnym
 3. Organizator konkursu może potwierdzić z promotorem lub w przypadku pracy zbiorowej z pozostałymi współautorami iż wyrazili oni wolę przystąpienia do konkursu – w przypadku gdyby powyższe okazało się nieprawdzie praca taka zostanie zdyskwalifikowana z konkursu o czym osoba zgłaszająca zostanie niezwłocznie poinformowana.
 4. Na podstawie kryterium oceny prac konkursowych zawartych w punkcie 4, Komisja wewnętrzna dokona oceny nadesłanych prac a Pekabex S.A. przyzna nagrody w terminie do 31 stycznia kolejnego roku. Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pekabex.pl/kariera/strefa-studenta/
 5. Z obrad Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół zawierający nazwiska osób nagradzanych i wyróżnionych, nazwy uczelni, instytutów i wydziałów, nazwisk promotorów, tytuły prac oraz rodzaj i wysokość przyznanych nagród.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie, a lista zwycięzców opublikowana zostanie na stronie: https://pekabex.pl/kariera/strefa-studenta/
 7. Ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej przez Pekabex S.A., o której Zwycięzcy wraz z Promotorami prac zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nagrody w konkursie

Fundatorem nagród przyznawanych w Konkursie jest Pekabex S.A.

 • 1 miejsce:
  • Nagroda dla autora
   • zaproszenie na formalną rozmowę o płatny staż lub pracę z wyborem konkretnego działu,
   • gadżety firmowe,
   • dyplom,
   • nagroda finansowa w kwocie 4 000 zł.
  • Nagroda dla Promotora:
   • gadżety firmowe,
   • dyplom,
   • nagroda finansowa w kwocie 4 000 zł
 • 2 miejsce:
  • Nagroda dla autora
   • zaproszenie na formalną rozmowę o płatny staż lub pracę,
   • gadżety firmowe,
   • dyplom,
   • nagroda finansowa w kwocie 3 000 zł.
  • Nagroda dla Promotora:
   • gadżety firmowe,
   • dyplom,
   • nagroda finansowa w kwocie 3 000 zł
 • 3 miejsce:
  • Nagroda dla autora
   • zaproszenie na formalną rozmowę o płatny staż lub pracę,
   • gadżety firmowe,
   • dyplom,
   • nagroda finansowa w kwocie 2 000 zł
  • Nagroda dla Promotora:
   • gadżety firmowe,
   • dyplom,
   • nagroda finansowa w kwocie 2 000 zł
 1. Organizator konkursu zobowiązuje się do przyznania nagród finansowych zarówno studentom, którzy osiągną sukces w konkursie, jak i ich promotorom. Promotor może uzyskać wyłącznie jedną nagrodę w konkursie. W przypadku gdy w wyniku konkursu zostanie wyłoniona jako zwycięska więcej niż jedna praca prowadzona przez danego promotora przyznawana jest dla takiego promotora wyłącznie nagrody za zajęcie najwyższego miejsca. W takim przypadku Nagroda dla Promotora za pozostałe miejsca jakie zajęły prowadzone przez niego prace nie jest przyznawana.
 2. Organizator konkursu pobierze od Zwycięzców Konkursu zryczałtowany podatek dochodowy od przyznanej nagrody i odprowadzi tę kwotę zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31.12.2024 r.
 4. Streszczenie zwycięskiej pracy dyplomowej zostanie opublikowane po wypłaceniu nagrody w wybrany przez organizatora sposób.
 5. Nagrody zostaną wypłacone do 31 stycznia 2025 r. na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika oraz Promotora.

Tematyka prac konkursowych

Nowością tej edycji konkursu Pekabex jest poszerzenie spektrum tematów, obejmujących m.in.:

 • nowoczesne budownictwo betonowe,
 • wyzwania projektowe w kształtowaniu efektywnych stropów i ustrojów prętowych,
 • metody i narzędzia BIM w organizacji i zarządzaniu realizacją budowy,
 • bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji o zagadnienia związane cyfryzacji i automatyzacji procesów produkcji, logistyki oraz kontroli jakości w prefabrykacji betonowej.

Opis poszczególnych zakresów tematycznych powinien być poprzedzony krótki opisem, zawierającym dopuszczalny charakter/formę prac dyplomowych, np.
Postawiony w pracy problem może być rozwiązany z wykorzystaniem różnej metodologii i formy rozważań np.:

 • analiza teoretyczno-obliczeniowa w oparciu o aktualną wiedzę i z zastosowaniem adekwatnych narzędzi obliczeniowych (np. MES i in.),
 • studium parametryczne dostępnych rozwiązań (np. modeli teoretycznych) lub ocena jakościowa/ilościowa,
 • realizacja własnego programu badań lub będącego samodzielną częścią większego programu badań i in.

Praca może stanowić synergiczne połączenie w/w metod i form analizy postawionego problemu. W każdym wariancie praca musi zawierać niezbędną część opisową, w której autor przedstawi podstawę podjętego tematu oraz studium literaturowe, którym posłużono się w przygotowaniu pracy.

Powrót do listy aktualności

Licznik odwiedzin: 6809Unikalne odsłony z okresu 2022.04.24 - 2024.04.24
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję