Strona: KONKURS IM. PROF. JANA ZACHWATOWICZA dla studentów wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich za dyplomowe prace magisterskie podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

KONKURS IM. PROF. JANA ZACHWATOWICZA dla studentów wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich za dyplomowe prace magisterskie podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego

2021-07-30

NAGRODA im. PROFESORA JANA ZACHWATOWICZA dla studentów wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich za dyplomowe prace magisterskie podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego

Historia nagrody

Nagroda została ustanowiona w roku 2000 przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Generalnego Konserwatora Zabytków RP, oraz córki: Katarzynę Zachwatowicz-Jasieńską, Krystynę Zachwatowicz-Wajdę i Andrzeja Wajdę - w stulecie urodzin Profesora Jana Zachwatowicza. 

Sylwetka profesora Jana Zachwatowicza

Profesor Jan Zachwatowicz (1900-1983) architekt, profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, by/ Generalnym Konserwatorem Zabytków w latach 1945-1957, jednym z głównych inicjatorów odbudowy zespołu staromiejskiego Warszawy i wybitnym badaczem dziejów architektury polskiej w jej związkach z architekturą europejską. 

Preferowane prace

W nawiązaniu do zasad ochrony i konserwacji prezentowanych przez Pana Prof Jana Za­chwatowicza w konkursie Jego imienia na szczególne wyróżnienie zasługiwać będą prace: 

 • projektowe w zakresie konserwacji, adaptacji i modernizacji zabytków (zespołów) ar­chitektonicznych, uwzględniające i szanujące autentyczność budowli zabytkowej bądź jej detali, oparte o wnikliwe badania historii obiektu i jego wartościowanie.
 • teoretyczne w zakresie konserwacji obiektów architektury i historii konserwacji,
 • badawcze dotyczące metod i materiałów stosowanych w konserwacji architektury, po dokładnym określeniu budowy i właściwości materiałów oryginalnych,

Termin i adres nadsyłania prac

Prace na tegoroczny Konkurs należy nadsyłać do dnia 25 października 2021 r. na adres:

Sekretariat PKN ICOMOS
Łazienki Królewskie w Warszawie (Oberża)
ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa
sekretariat@icom os-poland.org
z dopiskiem : Międzynarodowy Konkurs PKN ICOMOS
im. Profesora Jana Zachwatowicza

Termin ogłoszenia wyników, wręczenie nagród

Posiedzenie Jury odbędzie się w listopadzie 2021 r., a ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień na Walnym Zgromadzeniu PKN ICOMOS na Zamku Królewskim w Warszawie w grudniu 2021 roku. Obowiązująca forma prac przesyłanych na Konkurs jest zawarta w regulaminie. 

Informacje na temat konkursu

 Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.icomos-poland.org w zakładce: Konkurs im. Prof. Jana Za­chwatowicza. 

Regulamin konkursu

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
POLSKIEGO KOMITETU NARODOWEGO ICOMOS
IM. PROFESORA JANA ZACHWATOWICZA
na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych
podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego
(Uchwala Prezydium PKN JCOMOS z dn. 4. O 1.2012 r. i 12. 06.2015 r.)

 1. Cel Konkursu Promocja problematyki ochrony dziedzictwa kulturowego wśród studentów wyższych szkół architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich.
 2. Przedmiot i tematyka prac konkursowych.
  1. Przedmiotem Konkursu są dyplomowe prace magisterskie podejmujące w sposób oryginalny i twórczy problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego, które zostały obronione w bieżącym lub minionym roku kalendarzowym.
  2. Tematyka prac konkursowych obejmuje prace projektowe, badawcze i studialne w zakresie:
   1. ochrony i konserwacji historycznych obiektów architektonicznych, ich elementów lub detali architektonicznych,
   2. ochrony i rewaloryzacji historycznych struktur urbanistycznych i ruralistycznych,
   3. rewaloryzacji i modernizacji obiektów i zespołów zabytkowych,
   4. ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego,
   5. ochrony zabytkowych parków i ogrodów.
 3. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie
  1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w formie pieniężnej i dyplomu honorowego.
  2. Nagrody mogą być przyznawane w kategoriach odpowiadających różnym kierunkom studiów.
  3. Fundatorami nagród i wyróżnień są Państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda, którzy corocznie przeznaczają na Konkurs stałą kwotę. Podział otrzymanej kwoty na nagrody i wyróżnienia każdorazowo ustala Jury Konkursu.
 4. Warunki formalne i organizacyjne Konkursu
  1. Konkurs organizowany jest dla absolwentów wyższych uczelni architektonicznych, artystycznych i konserwatorskich lub innych, które w procesie dydaktycznym przekazują wiedzę na temat ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie wskazanym w p. U niniejszego Regulaminu.
  2. Prace na konkurs zgłasza dziekan szkoły wyższej, na której wykonano pracę magisterską.
  3. Forma prac nadsyłanych na Konkurs:
   1. pełny tekst pracy dyplomowej (tekst: Word doc., - wydruk + CD. W przypadku prac zagranicznych- w języku angielskim; w pracach polskich do opisu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim),
   2. opracowanie graficzne w postaci plansz projektowych zredukowanych do formatu A3+ CD - o ile praca zawiera plansze (zapis w formacie jpg, 300 dpi).
  4. Dane dotyczące prac zgłaszanych na Konkurs:
   1. nazwa szkoły wyższej zgłaszającej pracę do Konkursu z określeniem kierunku studiów, na jakim została wykonana; adres pocztowy, adres e-mail i telefon,
   2. imię, nazwisko, aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail autora pracy,
   3. stopień naukowy, imię, nazwisko promotora pracy,
   4. rekomendacja pracy zgłoszonej na Konkurs udzielona przez dziekana szkoły wyższej, w której wykonano tę pracę,
   5. dane dotyczące zawartości pracy (ilość plansz, tekstu, załączników).
  5. Prace należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Sekretariat PKN ICOMOS
Łazienki Królewskie w Warszawie (Oberża) ul. Agrykola 1,
00-460 Warszawa

sekretariat@icomos-poland.org
z dopiskiem: Międzynarodowy Konkurs PKN ICOMOS
im. Profesora Jana Zachwatowicza

 1. Kalendarium Konkursu
  1. Nadsyłanie lub składanie prac - do dnia 25 października każdego roku (w przypadku przesyłki obowiązuje data stempla pocztowego i powiadomienie sekretariatu PKN ICOMOS e-mailem).
  2. Zakończenie prac Jury Konkursu - 20 listopada.
  3. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień za najlepsze prace dyplomowe - około połowy grudnia.
 2. Ustalenia dodatkowe
  1. Prace zgłoszone do Konkursu ocenia Jury, które tworzą wybitni specjaliści - członkowie Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.
  2. Nazwiska autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac, tytuły prac i ich fragmenty oraz nazwiska promotorów podawane są do wiadomości publicznej, publikowane w Biuletynie i na stronie internetowej PKN ICOMOS oraz rozsyłane drogą pocztową i elektroniczną do autorów z powiadomieniem wyższych uczelni, które prace rekomendowały.
  3. Wyniki Konkursu i fragmenty prac są publikowane w kwartalniku ,,ARCHITECTUS".
  4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez ich autorów zgody na publikacje i upowszechnianie wyników Konkursu i prac zgodnie z zapisami w pkt. VI, ust. 2 i 3 Regulaminu Konkursu.
  5. 5. Autorzy prac nadesłanych na Konkurs mogą je odbierać (z wyjątkiem płyty
   CD) od organizatora (sekretariat PKN ICOMOS) w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Prace nieodebrane w tym terminie podlegają kasacji.

Pliki do pobrania

Powrót do listy aktualności

Licznik odwiedzin: 14307Unikalne odsłony z okresu 2019.09.26 - 2021.09.26
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję