Strona: Konkurs prac dyplomowych "Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia" - końcówka naboru III edycji / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Konkurs prac dyplomowych "Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia" - końcówka naboru III edycji

2022-09-14
Konkurs prac dyplomowych "Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia" - III edycja - plakat

konkurs_prac_dyplomowych_dziedzictwo_i_rozwoj_podkarpacia_-_iii_edycja_-_plakat.jpg

Szanowni studenci, absolwenci i wykładowcy Politechniki Rzeszowskiej,

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza studentów do wzięcia udziału w III edycji konkursu prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”.

Zgłoszenia konkursowe do 20 września 2022 r.

W konkursie nagrodzone zostaną prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie mające za przedmiot problematykę związaną z województwem podkarpackim – jego kulturą, historią, współczesnym obliczem, procesami rozwojowymi i nie tylko.

Na laureatów i wyróżnionych czeka pula nagród: 15 000 zł.

Szczegóły: https://podkarpackie.pl/index.php/kultura/nagrody/nagroda-w-konkursie-prac-dyplomowych-dziedzictwo-i-rozwoj-podkarpacia ; https://kulturapodkarpacka.pl/wydarzenia/-dziedzictwo-i-rozwoj-podkarpacia-

Dodatkowe informacje: konkurs@podkarpackie.pl

Zapraszamy!

Cel konkursu

Celem konkursu jest pogłębienie i popularyzacja wiedzy na temat Podkarpacia, prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa i współczesnego potencjału rozwojowego, promocja województwa podkarpackiego oraz wsparcie i wyróżnienie najzdolniejszej młodzieży studenckiej.

Kto może się ubiegać o nagrodę?

O nagrodę mogą się starać studenci, autorzy obronionych prac dyplomowych, którzy:

 • zamieszkują województwo podkarpackie;
 • lub są słuchaczami szkół wyższych działających na terenie województwa podkarpackiego.

Do Konkursu mogą być zgłaszane obronione prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z województwem podkarpackim. Prace powinny być składane wraz z rekomendacją uczelni, gdzie powstały i zostały obronione.

Nagrody

Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 15 000 zł. Wyłonienie najlepszych prac nastąpi w dwóch kategoriach:

 • dziedzictwo Podkarpacia w jego wszechstronnych ujęciu i rozumieniu;
 • procesy społeczno-gospodarcze w konkretnym krajobrazie kulturowym regionu, jego współczesny potencjał rozwojowy, innowacje i kultura umysłowa.

Termin zgłoszeń

Prace konkursowe należy natomiast zgłaszać do 20 września 2022 roku, zaś jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić do końca roku.

Regulamin konkursu

Regulamin wraz z załącznikami, które umożliwiają zgłoszenie pracy dyplomowej do konkursu znajduje się pod linkiem: https://podkarpackie.pl/index.php/kultura/nagrody/nagroda-w-konkursie-prac-dyplomowych-dziedzictwo-i-rozwoj-podkarpacia

Obsługa techniczna, kontakt

Obsługę techniczną konkursu zapewnia Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP.

Kontakt: tel. (17) 743 30 20; email: konkurs@podkarpackie.pl

Uchwała Nr 378/7566/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego


Podstawa prawna: 

 1. UCHWAŁA NR XXXII/532/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego POBIERZ w DOCX (11,3 KB)
 2. UCHWAŁA NR XLIII/731/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego POBIERZ w DOCX (46 KB)

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2021 r. 

Regulamin przyznawania Nagrody Konkursowej Marszałka Województwa Podkarpackiego  w konkursie prac dyplomowych dotyczących historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego pn. „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin dotyczy warunków udziału, regulaminu przeprowadzenia i trybu rozstrzygania konkursu prac dyplomowych pod nazwą „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” zwanego dalej „Konkursem”.

§ 2

Organizatorem Konkursu jest Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zwany dalej „Organizatorem”. 

§ 3

Kolejne edycje Konkursu ogłaszane są każdorazowo uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

§ 4

Konkurs odbywa się według zasad opisanych w niniejszym dokumencie, zwanym dalej „Regulaminem” oraz w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział 2

Cele i przedmiot Konkursu

§ 5

Celem Konkursu jest: 

 1. pogłębianie i popularyzacja wiedzy na temat województwa podkarpackiego,
 2. prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i współczesnego potencjału rozwojowego, 
 3. promocja województwa podkarpackiego i jego kultury umysłowej,
 4. wsparcie i promocja działań młodych naukowców oraz osób podejmujących tematykę Podkarpacia w swoich badaniach, 
 5. inspiracja działań lokalnych i obywatelskich na rzecz krzewienia kultury, tradycji i pomnożenia kapitału społecznego, 
 6. wszechstronne włączenie wątków dziedzictwa i rozwoju Podkarpacia do regionalnej debaty publicznej. 

§ 6

Zgodnie z współczesnymi definicjami naukowymi, Organizator traktuje kulturę jako złożony fenomen. Szerokie znaczenie pojęcia odnosi do wysublimowanego działania człowieka oraz do całokształtu ludzkich wytworów i możliwości działania. Biorąc pod uwagę powyższą perspektywę, przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w dwóch kategoriach:

 1. Prace dyplomowe dotyczące kultury, historii, dziedzictwa materialnego, niematerialnego, naturalnego, aktywności społecznej, sylwetek mieszkańców oraz innych aspektów, które przez wieki tworzyły i tworzą bogate i różnorodne oblicze regionu, wpływają na jego pamięć, specyfikę i krajobraz kulturowy. Podejmowane zagadnienia mieścić się będą głównie w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych oraz w powiązanych z nimi dyscyplinach naukowych.
 2. Prace dyplomowe omawiające w sposób twórczy i inspirujący procesy społeczno-gospodarcze w konkretnym krajobrazie kulturowym regionu, współczesne idee w zakresie zarządzania dziedzictwem i kulturą, potencjał rozwojowy regionu, innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii i infrastruktury, które wpływają m.in. na: poprawę dostępu do kultury, jakość życia, standard usług publicznych oraz inne aspekty pozwalające ukazać i wzmocnić zrównoważony rozwój województwa i jego kultury umysłowej. Podejmowane zagadnienia mogą się mieścić także w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz powiązanych z nimi dyscyplinach naukowych.

§ 7

Prace zgłoszone do Konkursu powinny być oryginalne w zakresie podjętej problematyki, rzetelne w zakresie metodologii badawczej oraz posiadać atrakcyjny, interdyscyplinarny i spójny przekaz, który będzie mógł być wykorzystany w różnych aspektach życia regionu oraz będzie mógł trafić do wielu odbiorców. 

Rozdział 3 

Wymogi i nabór prac zgłaszanych do Konkursu

§ 8

 1. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac zamieszkujący województwo podkarpackie lub będący słuchaczami uczelni wyższych działających na terenie województwa podkarpackiego.

 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane obronione prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie z zakresu wszelkich dziedzin i dyscyplin nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z województwem podkarpackim, tj. w kategoriach wskazanych w § 6 pkt. 1 i 2.

 3. Na konkurs składane mogą być prace w języku polskim i angielskim.

 4. Na Konkurs przyjmowane będą prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie, których obrona nastąpiła w roku rozstrzygnięcia Konkursu lub w ciągu dwóch lat poprzedzających rok rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym dana praca może być złożona tylko raz na Konkurs.

 5. Pracę na Konkurs zgłasza autor lub osoba z pisemnym upoważnieniem autora wraz z rekomendacją uczelni, na której praca została obroniona.

 6. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które nie zostały uprzednio opublikowane i do których przysługują autorowi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz które nie naruszają praw osób trzecich. 

§ 9

Zgłoszenie pracy do Konkursu powinno zawierać:

 1. poprawnie wypełnioną Kartę zgłoszeniową, która zawiera dane autora oraz informacje o pracy dyplomowej – wzór Karty, dostępnej także na stronach internetowych Organizatora pod adresem www.kultura.wrotapodkarpackie.pl, stanowi załącznik do Regulaminu,

 2. Formularz zgłoszenia pracy dyplomowej, który będzie odnosić jej zawartość do celów i założeń Konkursu – wzór Formularza, dostępnego także na stronach internetowych Organizatora pod adresem  www.kultura.wrotapodkarpackie.pl, stanowi załącznik do Regulaminu,

 3. Rekomendację uczelni podpisaną przez promotora i kierownika jednostki organizacyjnej (instytutu/wydziału), potwierdzającą termin obrony pracy oraz uzyskaną ocenę – wzór Rekomendacji, dostępnej także na stronach internetowych Organizatora pod adresem www.kultura.wrotapodkarpackie.pl, stanowi załącznik do Regulaminu,

 4. Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych – wzór Oświadczenia, dostępnego także na stronach internetowych Organizatora pod adresem www.kultura.wrotapodkarpackie.pl, stanowi załącznik do Regulaminu,

 5. streszczenie zgłaszanej pracy (nie przekraczające 3000 znaków ze spacjami) podkreślające jej nowatorstwo
  w podejściu do danej tematyki oraz walory praktyczne, pozwalające przełożyć jej efekty na rzecz ochrony dziedzictwa i wsparcia rozwoju Podkarpacia, 

 6. pełny tekst pracy dostarczony w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD zawierającej dokument w formacie DOC oraz PDF. 

§ 10

Komplet dokumentów stanowiących zgłoszenie do Konkursu, należy składać do 20 września w roku rozstrzygnięcia Konkursu w kopercie z dopiskiem „Konkurs prac dyplomowych – Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”  na adres:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów

lub osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego pod tym samym adresem. Decydująca jest data wpływu zgłoszenia. 

§ 11

 1.  Zarówno w trakcie naboru prac, jak też po jego zakończeniu Organizator przewiduje możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych wskazanych w §9 i §10 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 2. Po terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, praca z brakami formalnymi nie podlega dalszemu procedowaniu. 

§ 12

Prace przesłane do Konkursu nie podlegają zwrotowi.

§ 13

Autorzy nagrodzonych prac, na podstawie złożonych oświadczeń o przekazaniu majątkowych praw autorskich, zobowiązują się do ewentualnego zawarcia pisemnej umowy obejmującej nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie swojej pracy (w całości lub we fragmentach) do publikacji oraz działalności promocyjnej i merytorycznej przez Województwo Podkarpackie.

Rozdział 4 

Kapituła i rozstrzygnięcie Konkursu

§ 14

 1. Oceny zgłoszonych prac oraz wyłonienia laureatów dokonuje Kapituła Konkursu, zwana dalej „Kapitułą”.
 2. Kapituła powoływana jest uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego, nie później niż do 30 września w roku rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. W skład Kapituły, która powinna liczyć minimum pięciu członków, wchodzą:

1) trzech przedstawicieli Organizatora Konkursu wskazanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego,
2) przedstawiciele świata nauki, kultury, gospodarki, uczestnicy życia publicznego.

 1. Pracami Kapituły kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący
 2. Kapituła obraduje na dokumentowanych posiedzeniach, a jej członkowie podpisują sporządzone w ich następstwie protokoły. Dopuszcza się zdalny tryb prac Kapituły.
 3. (uchylono)
 4. Udział w pracach Kapituły ma charakter nieodpłatny. 

§ 15

1. Zgłoszone prace po zakończeniu naboru przechodzą przez dwa etapy postępowania Konkursowego:

 1. I etap – weryfikacja formalna złożonych do Konkursu prac przez pracowników Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,

 2. II etap – ocena merytoryczna pozytywnie zweryfikowanych prac przez Kapitułę.

2. W celu właściwej oceny prac biorących udział w postępowaniu, Kapituła może w szczególnych przypadkach zasięgnąć opinii eksperta, który przygotowuje dla niej poszerzoną recenzję pracy.

3. W ocenie merytorycznej pod uwagę będą brane m.in. warsztat i metoda badań, nowatorskie potraktowanie tematu, sposób przekazu, interdyscyplinarność, funkcjonalność i oddziaływanie społeczne, pełny katalog kryteriów zostanie wskazany w zatwierdzonych przez Kapitułę Kartach oceny. 

4. W zależności od potrzeb Kapituły może ona dla autorów najlepszych prac wdrożyć etap przesłuchań i autoprezentacji, które pozwolą jej dokonać finalnego wyboru.

5. Wskazanie laureatów i wyróżnionych w Konkursie, w oparciu o ocenę merytoryczną oraz dyskusję członków Kapituły, następuje na podstawie Kart ocen i (opcjonalnie) w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w obecności minimum połowy członków Kapituły.

6. Nieobecni na posiedzeniu rozstrzygającym członkowie Kapituły mogą oddać swój głos w trybie korespondencyjnym.

§ 16

 1. Kapituła w oparciu o ocenę merytoryczną, dyskusję, Karty oceny
  i (opcjonalnie) głosowanie, wyłania po jednym laureacie Konkursu w kategoriach wskazanych w § 6 pkt. 1 i 2. Kapituła ma również możliwość wskazania od 1 do 3 wyróżnień w poszczególnych kategoriach. 

 2. Kapituła może odstąpić od  wskazywania laureatów i wyróżnionych w obu lub w jednej kategorii.

 3. Efektem prac Kapituły jest protokół, który podpisany przez wszystkich jej członków, wskazuje Zarządowi Województwa Podkarpackiego na zasadzie rekomendacji laureatów i (opcjonalnie) wyróżnionych wraz z propozycją kwot nagród pieniężnych.

 4. Zarząd Województwa Podkarpackiego może odstąpić od wyboru laureatów i wyróżnionych w obu lub w jednej kategorii. Nie powoduje to zmiany wysokości środków finansowych przewidzianych na poszczególne kategorie konkursowe i wyróżnienia. 

 5. Postępowanie konkursowe Kapituły powinno się zakończyć nie później niż do 30 listopada w roku rozstrzygnięcia Konkursu. W wyjątkowych sytuacjach prace Kapituły mogą zostać wydłużone. 

 6. Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmuje uchwałę w sprawie ostatecznych rozstrzygnięć Konkursu, które są następnie podane do informacji publicznej za pośrednictwem stron internetowych i BIP Organizatora (imiona i nazwiska laureatów/wyróżnionych, tematy ich prac oraz wysokość nagród). Rozstrzygnięcia Konkursu nie podlegają odwołaniu.

 7. Laureaci i wyróżnieni o rezultatach swojego udziału w Konkursie zostaną powiadomieni pisemnie nie później niż 30 dni od daty ogłoszenia wyników. 

§ 17

 1. Łączna pula nagród przewidziana w Konkursie wynosi 15 000 zł brutto.

 2. Laureaci Konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości po 5 000 zł brutto. Pozostałe środki z dostępnej puli nagród przeznaczone są dla autorów prac wyróżnionych. O ich wysokości, nie mniejszej niż 1 000 zł, decyduje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 3. Fundator nagród dokona ich wypłaty po potrąceniu przewidzianych prawem obciążeń.

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe

§ 18

Przyznawane w każdej edycji nagrody będą wręczane wedle potrzeb i okoliczności, po uprzednim rozesłaniu pisemnej informacji do laureatów i wyróżnionych w Konkursie.

§ 19

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe, które w różny sposób uniemożliwią  prawidłowe przeprowadzenie Konkursu bądź staną się podstawą jego odwołania. 

§ 20

We wszystkich innych kwestiach oraz okolicznościach, które nie znalazły się w treści Regulaminu, decyzja będzie należeć do Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Powrót do listy aktualności

Licznik odwiedzin: 10833Unikalne odsłony z okresu 2020.09.27 - 2022.09.27
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję