Strona: Program "MOSTECH" - rekrutacja na rok akademicki 2022/23 / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Program "MOSTECH" - rekrutacja na rok akademicki 2022/23

2022-03-28
Mostech

Mostech to program mobilności krajowej dla studentów i doktorantów polskich uczelni technicznych, umożliwiający odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą. Program Mostech, działa na podstawie porozumienia zawartego we Wrocławiu 26.02.2005 r. przez uczelnie techniczne.

Uczestnicy Programu Mostech

 • studenci 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia;
 • studenci 1, 2 i 3 semestru studiów II-go stopnia (o ile nie jest to ostatni semestr studiów);
 • uczestników studiów III stopnia po pierwszym roku studiów.

Czas pobytu w wybranej uczelni:

 • jeden semestr;
 • dwa semestry pod warunkiem uzyskania zgody dziekana uczelni macierzystej na wyjazd na kolejny semestr.

Przykładowe uczelnie, na które można wyjechać:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Radomska
 • Politechnika Szczecińska
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski

Udział w programie MOSTECH

Zgodnie z założeniami porozumienia udział studenta w systemie MOSTECH jest dobrowolny i realizowany na podstawie wniosku pozytywnie zaopiniowanego przez Dziekana. Student zgłaszający się do udziału w systemie MOSTECH może podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierza odbyć część studiów. Zgłoszenie do udziału w systemie MOSTECH odbywa się w formie elektronicznej, pod adresem: http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech/wolne-miejsca/

§ 1

Założenia ogólne systemu MOSTECH

Sygnatariusze Porozumienia stawiają sobie za cel umożliwienie studentom i doktorantom odbycie części studiów poza uczelni macierzystą.

System mobilności ma wspierać mechanizmy wzajemnego doskonalenia jakości kształcenia na kierunkach technicznych dla wszystkich poziomów kształcenia i systemów studiów.

Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta lub doktoranta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej.

§ 2

Procedury wymiany

Sprawy formalne i organizacyjne systemu, wynikające z Porozumienia, za pośrednictwem KAUT, prowadzi: uczelnia zgłaszająca (uczelnia macierzysta studenta lub doktoranta) i uczelnia przyjmująca.

W systemie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:

 • do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki,
 • do 15 kwietnia Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienia miejsc,
 • uczelnie przesyłają do KAUT listę kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 15 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni,
 • KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listę kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy w terminie do 15 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia,
 • studenci lub doktoranci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów,
 • po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie.

§ 3

Realizacja programu studiów i zasady zaliczania

Studenci lub doktoranci mogą realizować indywidualny program studiów lub program standardowy zgodny z planem na danym semestrze uczelni przyjmującej.

Program nauki powinien zapewnić uzyskanie 30 punktów ECTS w ciągu semestru. W przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów student jest zobowiązany do ich uzupełnienia w uczelni macierzystej.

Wybrany przez studenta program musi uzyskać aprobatę dziekana jednostki macierzystej przed skierowaniem studenta do uczelni przyjmującej.

Studenta w czasie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą obowiązuje regulamin uczelni przyjmującej.

Przedmioty (kursy) i semestr realizowany poza uczelnią macierzystą na podstawie ocen i punktów ECTS wpisanych do indeksu i na kartę egzaminacyjną przez prowadzących zajęcia w uczelni przyjmującej, zalicza dziekan jednostki macierzystej.

Uzyskane przez studenta oceny oraz inne informacje niezbędne do zamieszczenia w suplemencie do dyplomu potwierdza dziekan jednostki przyjmującej, na zatwierdzonym przez KRPUT druku.

 

Program uczestników studiów doktoranckich:

Program doktorantów może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich, które odbywają się na wybranej uczelni.

Program może być także realizowany poprzez pracę laboratoryjną i innego rodzaju współpracę naukową jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.

Porozumienie o programie zajęć, uzgodnione z opiekunem naukowym uczestnika, jest zatwierdzone przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.

Zaliczenie semestru lub roku przez uczestników studiów doktoranckich odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich.

§ 4

Warunki uczestnictwa studentów w wymianie

Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student na 5 lub 6 semestrze studiów I-go stopnia oraz na 1, 2 lub 3 semestrze (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) studiów II-go stopnia lub uczestnik studiów III-go stopnia, po pierwszym roku studiów.

Dziekan jednostki macierzystej może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.

W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi lub doktorantowi uczelnia macierzysta.

Uczelnie przyjmujące studentów i doktorantów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.

§ 5

Wzory pism dla uczelni kierującej studentów i doktorantów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki przygotowuje KAUT, zatwierdza KRPUT.

§ 6

Przystąpienie do Porozumienia wymaga akceptacji Senatu.

§ 7

Regulaminy studiów uczelni przystępujących do Porozumienia umożliwiają zaliczenie przedmiotów (kursów) w innych uczelniach.

§ 8

Sygnatariusz Porozumienia może z niego wystąpić.

Do Porozumienia może przystąpić uczelnia spoza grona Sygnatariuszy na warunkach i za zgodą KRPUT.

Podpisując Porozumienie zobowiązujemy się do czynnego uczestnictwa w realizacji misji z niego wynikającej oraz respektowania przyjętych przez nie reguł działania.

Powrót do listy aktualności

Licznik odwiedzin: 13202Unikalne odsłony z okresu 2020.05.28 - 2022.05.28
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję