Strona: Program stypendialny pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Program stypendialny pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

2021-10-04

program_pn_stypendia_marszalka_wojewodztwa_podkarpackiego.png

Uprzejmie informujemy, że na podstawie podjętych uchwał, tj. Uchwały Nr 314/6265/21 w sprawie Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022 oraz Uchwały Nr 314/6266/21 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, na rok akademicki 2021/2022 z dnia 21 września 2021 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów pierwszego roku.

Nabór wniosków trwał będzie od 11 do 22 października 2021 r.

Wszelkie niezbędne informacje na temat ww. programu znajdują się na stronie internetowej www.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja i nauka. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, telefon: (17) 743 31 69, adres e-mail: m.franczyk@podkarpackie.pl lub dek@podkarpackie.pl.

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego przez Wnioskodawcę (studenta), który spełnia kryteria określone w Regulaminie programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022.
Wysokość stypendium w 2021 roku wynosi min. 2000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

Termin naboru wniosków:

Nabór wniosków o przyznanie stypendium rozpoczyna się 11 października 2021 r.i kończy 22 października 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego wypełnione komputerowo wraz z załącznikami należy składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek – piątek od 730 - 1530 lub listownie (za pośrednictwem poczty, kuriera, itp.), wysyłając na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. W przypadku listownego składania wniosku decyduje data nadania przesyłki. Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sposób wypełniania wniosków:

Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego należy wypełnić komputerowo według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022. Wersję papierową wniosku (wydrukowaną i podpisaną) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, oznaczonej zgodnie z poniższym wzorem.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
Departament Edukacji, Nauki i Sportu

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO

PN. STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Informacje dodatkowe:

Stypendium może otrzymać student, który złoży do Marszałka Województwa Podkarpackiego:

  • wypełniony, kompletny i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022,
  • kserokopię świadectwa dojrzałości, stwierdzoną za zgodność kopii z oryginałem przez szkołę, w której je uzyskano lub przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata,
  • zaświadczenie z właściwego dziekanatu o statusie studenta,
  • oświadczenie o podjęciu studiów po raz pierwszy.

Prosimy ponadto o dostarczenie płyty CD lub pendrive zawierającej/go zestawienie danych z wniosku studenta, sporządzone w aplikacji informatycznej, która będzie udostępniona na stronie: www.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja i Nauka / Stypendia i nagrody / Stypendia dla studentów, w terminie naboru wniosków (płyta lub pendrive zostanie zwrócona/y studentowi osobiście lub listownie).


Stypendia przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej uczelni znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego z jednego
    z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka – zdanego na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej www.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja i Nuka / Stypendia i nagrody / Stypendia dla studentów. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój nr 117 telefon: (17) 743 31 69, adres e-mail: m.franczyk@podkarpackie.pl lub dek@podkarpackie.pl.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję