Strona: Procedura realizacji projektu dyplomowego na WBIŚiA / Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Procedura realizacji projektu dyplomowego na WBIŚiA

Rzeszów 08.03.2022

 Procedura realizacji Projektu dyplomowego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Procedura obowiązuje studentów realizujących przedmiot Projekt dyplomowy na studiach I stopnia           

 1. Informacje wstępne

Projekt inżynierski realizowany jest na dwóch ostatnich semestrach studiów i dotyczy studiów pierwszego stopnia:

  1. studia stacjonarne budownictwo, transport, geodezja i planowanie przestrzenne:

   • semestr 6: 30 godzin;
   • semestr 7: 45 godzin;
  1. studia stacjonarne energetyka, inżynieria środowiska:

   • semestr 6: 15 godzin;
   • semestr 7: 60 godzin;
  1. studia niestacjonarne budownictwo, inżynieria środowiska:

   •  semestr 8: 45 godzin.
  1. studia niestacjonarne geodezja i planowanie przestrzenne:

   •  semestr 6: 18 godzin;
   •  semestr 7: 27 godzin;
 1. Procedura realizacji Projektu inżynierskiego

  1. Przydział tematów

Tematy inżynierskiego Projektu dyplomowego są proponowane w każdym roku akademickim przez poszczególnych prowadzących przedmiot inżynierski projekt dyplomowy i zatwierdzane w pierwszej kolejności przez kierownika jednostki.

Liczba zgłaszanych przez jednostkę tematów Projektów dyplomowych powinna być powiększona o 30% w stosunku do przydzielonego limitu celem zapewnienia studentom możliwości wyboru. Przy definiowaniu tematów należy uwzględniać ich związek z efektami uczenia kierunków, do których oferta jest skierowana oraz ewentualną problematykę sygnalizowaną przez przedsiębiorstwa z szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego.

Studenci podczas semestru poprzedzającego realizację Projektu dyplomowego zapisują się do grupy projektowej przypisanej do danej jednostki. Studenci wybierają tematy projektów dyplomowych na pierwszych zajęciach z Projektu dyplomowego, konsumując limity jednostek. Tematy niewybrane, oferowane przez jednostki z wykorzystanym limitem stają się niedostępne do wyboru.

  1. Wymogi merytoryczne projektu dyplomowego

Wymogi merytoryczne projektu inżynierskiego przedstawia tabela:

 

Projekt dyplomowy
Cel pracy

Zrealizowanie i udokumentowanie działań o charakterze projektowym.

Charakter pracy

Ma cechy projektu inżynierskiego.

Zakres pracy

Wykonanie zadania konstrukcyjnego, projektowego lub laboratoryjnego

Głębia opisu

Opis wykorzystanych metod, technik i narzędzi prowadzących do realizacji celu pracy oraz przedstawienie osiągniętych rezultatów.

Wykorzystanie źródeł

Odtwórcze wykorzystanie źródeł literaturowych.

Dobór źródeł

Literatura dotycząca wiedzy dziedzinowej – kilkanaście pozycji z uwzględnieniem książek, podręczników i czasopism o charakterze naukowym, oraz kart katalogowych i dokumentacji technicznej.

  1. Grupy projektu inżynierskiego

Poszczególne grupy Projektu dyplomowego składają się ze studentów realizujących tematy oferowane przez jedną jednostkę. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się utworzenie grupy grupującej tematy z więcej niż jednej jednostki. Liczba studentów przypadająca na grupę projektową wynosi 10-15 osób.

  1. Realizacja zajęć

Zajęcia z Projektu dyplomowego są uwzględnione w rozkładzie zajęć z przypisaniem, godziny i Sali. Poszczególni pracownicy, będący opiekunami tematów w danej grupie Projektu dyplomowego prowadzą zajęcia zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Kierownika jednostki, skupiając się w trakcie swoich zajęć na problematyce związanej z ich tematami.. Pozostali studenci w tym czasie poszerzają swoją wiedzę o tematykę tych projektów. Studenci są zobowiązani do uczestnictwa w każdym terminie zajęć ich grup projektowych. Studenci powinni być aktywowani przez prowadzącego do wyrażania swoich opinii. Ostatni semestr Projektu dyplomowego kończy się zaliczeniem ostatecznej wersji projektu.

  1. Format raportu z projektu inżynierskiego

Raport z Projektu dyplomowego musi być (oprócz prezentacji wymaganej podczas zaliczenia) przygotowany na podstawie szablonu Projektu dyplomowego, opublikowanego na stronie wydziału (dokument TEX, DOC, ODT lub PDF). Strona tytułowa wynika z tego szablonu – wymaga wyboru typu dokumentu: „Projekt dyplomowy”.

            Projekt musi spełniać wymagania zapisane w punkcie drugim niniejszej procedury (tabela wymagań jest także opublikowana na stronie wydziału w zakładce Studenci→projekt dyplomowy). Liczba stron raportu z projektu dyplomowego, sporządzonego zgodnie z wymogami szablonu, powinna wynosić od 40 do 100.

            Projekty dyplomowe (w postaci elektronicznej) muszą być archiwizowane w zasobach jednostek, zgodnie z obowiązującymi na uczelni przepisami.

  1. Zaliczanie projektu

Do zaliczania Projektu dyplomowego stosuje się przepisy dotyczące zaliczania zajęć określone w Regulaminie studiów.

            W zajęciach zaliczających powinni uczestniczyć wszyscy studenci grupy Projektu dyplomowego. Sposób wystawienia oceny końcowej z danego semestru Projektu dyplomowego ustala Kierownik jednostki w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.

            Ocena z Projektu dyplomowego wpisywana jest do protokołu USOS przed zakończeniem semestru.

            W przypadku niezaliczenia Projektu dyplomowego student kierowany jest na powtarzanie roku (zarówno w przypadku pierwszej, jak i drugiej części) .

  1. Obsada

Przedmiot Projekt dyplomowy  prowadzą wyznaczeni przez Kierownika jednostki nauczyciele akademiccy co najmniej ze stopniem naukowym doktora.

  1. Realizacja zajęć dla studentów powtarzających lub wznawianych

Brak zaliczenia pracy dyplomowej w poprzednich cyklach dydaktycznych oznacza wyznaczenie różnic programowych. To powoduje pojawienie się różnicy w postaci Projektu dyplomowego. Student wznawiający musi odbyć w ramach zajęć „projekt dyplomowy”. Student dołączany jest do grupy projektowej, z jednostki, w której realizował wcześniej Pracę dyplomową. Jeżeli takiej grupy nie ma, dołączany jest do wybranej przez dziekana istniejącej na kierunku grupy projektowej (kieruje się przy wyborze liczbą studentów w grupach).

  1. Egzamin dyplomowy

Nie jest częścią niniejszej procedury. Odbywa się na zasadach określonych w regulaminie studiów.

Procedura opracowana zgodnie z zarządzeniem nr 100/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 19 października 2021 r.

Licznik odwiedzin: 491Unikalne odsłony z okresu 2022.05.21 - 2024.05.21
Liczba wizyt uwzględniających tą stronę. Jeżeli strona odwiedzana była kilka razy podczas jednej wizyty, zostanie policzona tylko raz.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję